UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ค่ายลูกเสือดรุณาฯ อ.จอมบึง
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ค่ายลูกเสือดรุณาฯ อ.จอมบึง

           สังฆมณฑลราชบุรีได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ที่ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ในเบื้องต้น สามารถรองรับได้ประมาณ 500 คน บรรยากาศธรรมชาติร่มรื่น มีห้องพัก(รวม) พัดลม ที่นอน-หมอน-ผ้าห่ม อาหาร น้ำดื่ม
ติดต่อได้ที่
ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี 032-314726
บาทหลวงสุรชาติ 081-9249398
สำนักมิสซังราชบุรี 032-314728
ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี 032-314733 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แผนที่การเดินทาง

 ภาพบรรยากาศทั่วไปภายในค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก