UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 คุณพ่ออีเรเนอุส ดำรง บุญรติวงศ์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่ออีเรเนอุส ดำรง บุญรติวงศ์

วันเกิด               28 มิถุนายน 2484/1941

วันบวช              7 พฤษภาคม 2511/1968

ตำแหน่งหน้าที่    พักประจำศูนย์ราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก