UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อออกัสติน ประดิษฐ์ ว่องวารี

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อออกัสติน ประดิษฐ์   ว่องวารี

วันเกิด               5 สิงหาคม 2488/1945

วันบวช              6 มกราคม 2516/1973

ตำแหน่งหน้าที่    พักรักษาสุขภาพ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก