UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเปโตร สุเทพ  ภูผา

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร สุเทพ  ภูผา

วันเกิด               25 กันยายน 2490/1947

วันบวช              27 พฤษภาคม 2521/1978

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า
                            
จิตตาธิการบ้านสันติ จอมบึง
                       

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก