UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยอห์นบอสโก ไพยง มนิราช

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอห์นบอสโก ไพยง  มนิราช

วันเกิด               27 มกราคม 2497/1954

วันบวช              30 พฤษภาคม 2524/1981

ตำแหน่งหน้าที่    พักรักษาสุขภาพ
                         ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายกฎหมายพระศาสนจักร
                         หัวหน้าทีมอบรม
                     

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก