UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์

วันเกิด               12 มกราคม 2503/1960

วันบวช              9 พฤษภาคม 2530/1987

ตำแหน่งหน้าที่  เหรัญญิกสังฆมณฑล
                         ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
                         จิตตาธิการบ้านพรพัชรหทัยนิรมล

                         
                  

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก