UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอแซฟ สุรพล  นันทพรพิสุทธิ์

วันเกิด               22 สิงหาคม 2507/1964

วันบวช              31 มกราคม 2536/1993

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัด พระคริสตหฤทัย  วัดเพลง 
                          เจ้าอาวาสวัด วัดพระวิสุทธิวงศ์  แพรกหนามแดง

                      

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก