UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย อ่องนาวา
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย  อ่องนาวา

วันเกิด               2 พฤศจิกายน 2514/1971

วันบวช              27 มิถุนายน 2542/1999

ตำแหน่งหน้าที่   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
                          ผู้บริหารโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก