UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่ออันตน สนธยา ไทยสนธิ
ชื่อ - สกุล          คุณพ่ออันตน สนธยา  ไทยสนธิ

วันเกิด               2 กรกฎาคม 2520/1977

วันบวช              1 กรกฎาคม 2549/2006

ตำแหน่งหน้าที่  เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักเมืองลูร์ด ท่าเรือ
                         ผู้บริหารโรงเรียนอนุชนศึกษา 
                           ประธานคณะกรรมการเพื่อเยาวชน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก