UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์2. ความสำคัญของพระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน
 2.1 เราเริ่มต้นการภาวนาทุกประเภทของพระศาสนจักรด้วยพระนามของพระตรีเอกภาพ และจบการภาวนาด้วยการถวายเกียรติพระตรีเอกภาพ
 2.2 เราได้รับพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโดยผ่านทางพระตรีเอกภาพ (ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลเจิม ศีลอภัยบาป ศีลสมรส และศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร)
 2.3 ทุกครั้งที่วัดตีระฆังเทวทูตถือสาร (วันละสามครั้ง) เสียงระฆังเตือนเราให้ภาวนาถึงพันธกิจของพระตรีเอกภาพ
 2.4 เราอวยพรตนเอง และพระสงฆ์อวยพรเรา ในพระนามของพระตรีเอกภาพ
3.บทบาทของพระตรีเอกภาพจากพระคัมภีร์     
ในพันธสัญญาเดิมคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพยังมีการอ้างอิงที่อยู่ในขั้นซ่อนเร้น แต่ในพันธสัญญาใหม่ได้ให้คำสอนที่ชัดเจน
 3.1 เหตุการณ์ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์ พระเจ้า พระบิดาทรงส่งทูตสวรรค์ลงมาแจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์ พระเจ้า พระจิตทรงเสด็จลงมาหาพระแม่มารีย์ และพระเจ้า พระบุตรทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระแม่
 3.2 เหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ทำพิธีล้าง มีเสียงจากพระบิดาและพระจิตเสด็จลงมาประทับในรูปปรากฏของนกพิราบ
 3.3 เหตุการณ์พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพันธกิจให้บรรดาอัครสาวกออกไปสั่งสอนและล้างบาปให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต
 3.4 ในพระวรสารของ น.ยอห์น บทที่ 15-18 เราได้รับรู้รายละเอียดคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพจากพระเยซูเจ้าเองว่า
 3.4.1 พระเจ้า พระบิดาทรงสร้างและคุ้มครองดูแลสิ่งสร้างต่างๆ ของพระองค์
 3.4.2 พระเจ้า พระบุตรทรงไถ่บาปเราและทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า
 3.4.3 พระเจ้า พระจิตทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ พละกำลัง ทรงสอนและทรงนำทางเราให้เข้าถึงพระเจ้า

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (ฉธบ. 4:32-34, 39-40)  ท่ามกลางความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โมเสสได้ให้ชาวยิวระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าได้ทรงพิทักษ์คุ้มครองชนชาติของพวกเขาอย่างไร ให้พวกเขาภูมิใจว่าพวกเขามีชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อที่ต่างกัน โมเสสยืนยันว่า พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาออกมาจากชนชาติทั้งหลาย ทรงเปิดเผยและตรัสกับเราผ่านทางกองไฟ ทรงให้เครื่องหมายจากสวรรค์ ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาโชคดีที่มีพระเจ้าที่ไม่เหมือนพระอื่นใดที่ทรงรัก ห่วงใยและใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างที่พวกเขาได้รับ
       2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:14-17) นักบุญเปาโลได้สอนชาวยิวที่หันมานับถือพระเยซูว่า ให้พวกเขาได้เอาตัวรอดพ้นจากบาปโดยพึ่งพาพระหรรษทานจากพระเจ้า มิใช่จากความพยายามด้วยตนเองโดยการปฏิบัติตามกฏบัญญัติของโมเสสเท่านั้น ท่านเน้นให้ทุกคนเปิดใจรับพระจิตเจ้าและดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระจิต ซึงจะทำให้เรากลับกลายเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า เมื่อเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทที่จะได้รับมรดกสวรรค์เป็นรางวัล นี้คือการมีชีวิตในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตรและพระจิต
       3.พระวรสาร (มธ. 28-16-20) ข่าวดีบอกเราว่า ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ไปอยู่เบื้องขวาพระบิดา พระเยซูทรงจบพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้โดยมอบหมายให้บรรดาสาวกได้สืบทอดพันธกิจของพระองค์ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต....”

ค.ปฏิบัติ     
 

 1. “ให้เราเคารพตัวของเราเองและผู้อื่น” เพราะว่าทุกคนต่างเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพ
 2. ให้เรามั่นใจว่า “พระตรีเอกภาพทรงประทับอยู่กับเรา” พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความหวัง ความเพียรทน พละกำลัง และจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา
 3. ให้เรา “นำรูปแบบความสัมพันธ์” ของพระตรีเอกภาพมาใช้ในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก  เพราว่าศีลล้างบาปทำให้เราทุกคนกลับเป็นบุตรของพระเจ้าและสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระตรีเอกภาพ
 4. ให้เราดำเนินชีวิต “ตัวฉัน-พระเจ้า-เพื่อนมนุษย์” คือในแนวตั้งให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และในแนวนอน คือ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
 5. “ออกไปสั่งสอนนานาชาติ” ให้เราปฏิบัติตามพระบัญชาที่ให้เราออกไปประกาศข่าวดี ออกไปแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้า มาเรียนคำสอน และรับศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ