UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

เราเชื่อว่าพระเยซูประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงเพราะว่า
    1. พระเยซูทรงสัญญาหลังจากทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5000 คน
    2. พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
    3. พระเยซูทรงบัญชาให้ศิษย์กระทำซ้ำเพื่อระลึกถึงพระองค์
    4. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

            เราอธิบายเรื่องการประทับอยู่จริงของพระเยซูในศีลมหาสนิทโดย คำว่า "การที่แผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า (transubstantiation)โดยการเสกพร้อมกับการกล่าวถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ (คำภาวนา) ของพระสงฆ์อัญเชิญพระจิตเจ้ามาทรงเปลี่ยนให้เนื้อแท้(substance)ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตอันรุ่งโรจน์จากการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าโดยที่รูปลักษณ์ภายนอก (accidents) เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเดิม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 24:3-8) โมเสสปะพรมเลือดของสัตว์บูชา บนพระแท่นและประชาชน เป็นการยอมรับพันธสัญญาจากพระเจ้าและเข้าเป็นประชากรของพระองค์
    2.บทอ่านที่สอง (ฮบ. 9:11-15) น.เปาโลยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงประทับตราพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์แทนเลือดสัตว์ในอดีต
    3.พระวรสาร (มก. 14:12-16,22-25) ให้รายละเอียดถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนพิธีกรรมสมัยโบราณให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา โดยใช้พระกายและพระโลหิตของพระองค์แทนเลือดแกะและแทนการปะพรม และทรงรับสั่งแก่เราทุกคนว่า "จงรับไปกิน...ดื่ม..นี่คือกาย..โลหิตของเรา"
    4. ศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา  พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และของถวายเป็นเครื่องพลีบูชา
ในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์
- ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระให้เรา
- ในฐานะอาหาร ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา
ในฐานะเครื่องพลีบูชา
- ศีลมหาสนิทเป็นการฉลองการเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นเคร่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอและฉลองการกลับคืนชีพ 2)เราถวายการพลีชีพบูชาของพระเยซูแด่พระบิดาเพื่อชำระล้างบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ค. ปฏิบัติ
    1. ให้เรา “เชื่อศรัทธา” ถึงประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทโดยเข้ามารับพระองค์ด้วยใจจริง โดยการเตรียมตัวและใจอย่างดี และด้วยความเคารพ
    2. ให้เรา “เป็นพยาน” ของพระคริสต์ เหมือนพระแม่มารีย์โดยการนำพระคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและทุกๆ ที่ท่านไป “นำความรัก” ความเมตตา การให้อภัยไปมอบให้
    3. ให้เรา “ถวายตัวของเรา” เป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระเยซู วอนขออภัยในความผิดบาป แสดงความกตัญญูรู้คุณสำหรับพระพรต่างๆ ที่ได้รับ และวอนขอพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิต

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ