UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (โยบ. 38:1,8-11) พระเจ้าทรงเตือนโยบให้ระลึกพระองค์ อย่าลืมพระองค์ในยามที่มีความทุกข์ ในขณะที่เพื่อนของเขาชักชวนให้หลบหน้าจากพระเจ้า
    2. บทอ่านที่สอง (2คร. 5:14-17) นักบุญเปาโลเตือนชาวโครินธ์ให้คิดถึงความรักของพระเจ้าที่ยอมตายเพื่อพวกเขา ทำให้พวกเขาเป็นคนใหม่ และขอให้ดำเนินชีวิตโดยมีชีวิตที่สนิทกับพระองค์
    3.พระวรสาร (มก. 4:35-41) นักบุญมาระโกเล่าเรื่องบรรดาอัครสาวกอยู่ในเรือพร้อมกับพระเยซูเจ้า แต่เกิดพายุแรงกล้าในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังบรรทมอยู่ท้ายเรือ ซึ่ง ดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ทรงสนใจพวกเขา จนพวกเขามาปลุก ที่สุดพระองค์ทรงลุกขึ้นและบังคับพายุให้สงบ

ค.ปฏิบัติ
    1. “ยอมรับความจริง” บรรดาศิษย์ตกใจกลัว เพราะพายุพัดแรงกล้า ชีวิตเรามีปัญหามากมาย ลองคิดดูท่านมีว่าปัญหาอะไรที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ สัก 2 ประการ อย่าปิดบังหรือซ่อนเร้น หรือเสแสร้ง ปิดหูปิดตา
    2. “บอกพระเยซู” หาเวลานั่งนิ่ง ๆ บอกพระองค์ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความทุกข์กังวล ความห่วงใย ความความหนักอกหนักใจ
    3. “ฟังเสียงพระองค์” เปิดใจให้พระองค์ได้พูดกับเราในส่วนลึกของจิตใจ เราจะได้รับกำลังใจ ความริเริ่ม ความกล้าหาญที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหานั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความช่วยเหลือของเพื่อนพี่น้องสมาชิกในชุมชนวัด
    4. “รับศีลศักดิ์สิทธิ์” เป็นต้นรับพลังจากพิธีมิสซา และจากศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ