UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

     1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 1:13-15, 2:23-24) จากหนังสือปรีชาญาณที่บอกเราว่าพระเจ้าประทานชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์ ทรงสร้างเราตามภาพลักษณ์ของพระองค์ แต่เพราะความอิจฉาของซาตานมารร้ายที่เป็นผู้นำความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายมาให้มนุษย์

    2.บทอ่านที่สอง (2คร. 8:7,9,13-15) นักบุญเปาโลขอให้กลุ่มคริสตชนได้อยู่ด้วยกันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกคน ไม่ว่าในยามที่มั่งมีหรือในยามที่ยากจน ท่านเน้นว่าไม่มีใครต้องอับจนเพราะการช่วยเหลือผู้เหลือ ขอให้ช่วยเหลือคนลำบากขัดสน คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่มีความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

    3.พระวรสาร (มก. 5:21-24,35-43) เล่าอัศจรรย์การปลุกลูกสาวของไยรัสให้ฟื้นคืนชีพจากความตาย การรักษาชีวิตนี้สอนเราว่าพระเยซูทรงมีพระทัยดี หรงเห็นอกเห็นใจ พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งหายและวิญญาณ ในกรณีนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าพระอานุภาพและพระเมตตาของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาล อัศจรรย์ครั้งนี้เป็นรางวัลสำหรับความเชื่อของไยรัสผู้เป็นบิดาที่ส่งผลต่อชีวิตของบุตรสาวของเขา

ค.ปฏิบัติ
    1. “ยอมรับ” เราจำเป็นต้องยอมรับการเรียกของพระเจ้าให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและความศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณ พระเยซูทรงยอมรับเราอย่างที่เราเป็น ดังนั้นให้เราถวายความเจ็บไข้ได้ป่วยและความบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณของเราและคนที่เราห่วงใยให้พระองค์ได้บำบัดรักษา ในฐานะคริสตชน เราเชื่อว่าพระเยซูยังทรงบำบัดรักษาเราโดยผ่านทางการภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์

    2. “สืบสาน” เราต้องสืบต่องานบำบัดรักษาที่พระเยซูทรงกระทำ ในฐานะสมาชิกของวัดและพระศาสนจักร ขอให้เราออกไปเยี่ยมเยือนคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนพิการ คนสูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ภาวนาให้พวกเขา นำถ้อยคำของพระเจ้าไปเสริมกำลังใจพวกเขา การกระทำเช่นนี้ช่วยทำให้พวกเขาได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์ความรักองค์พระเจ้า

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ