UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 16:2-4, 12-15) ในทะเลทรายพระเจ้าทรงช่วยเลี้ยงประชาชนของพระองค์ด้วย “มานนา” และ “นกคุ่ม” การกระทำเช่นนี้เป็นการเตือนใจเราให้สำนึกด้วยความสุภาพถ่อมตนว่าชีวิตของเราทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าและเราต้องไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรา

           2. บทสดุดี (สดด. 78): เชิญชวนให้ประชาชนระลึกถึง “มานนา” ในฐานะที่เป็น “อาหารสวรรค์” และเป็น “อาหารทูตสวรรค์” ที่พระเจ้าประทานเลี้ยงดูเราในทุกวันนี้

           3. บทอ่านที่สอง (อฟ. 4:17, 20-24) น.เปาโลแนะนำชาวเอเฟซัสให้ดับความกระหายฝ่ายจิตด้วยการหันหลังให้กับการดำเนินชีวิตที่เลวร้ายเดิม ๆ และปรับปรุงชีวิตของเราขึ้นใหม่ ด้วยความรัก ความเมตตา ความใจดี ความเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัย น.เปาโลเตือนเราว่าการน้อมรับพระเจ้าให้เข้ามาเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตที่แท้จริงและเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเรา การได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตด้วย “อาหารสวรรค์” และ “พระวาจาของพระเจ้า” ช่วยเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำวันของเรา

          4.พระวรสาร (ยน. 6:24-35) วันนี้เราได้รับการยืนยันอย่างแข็งขันจากพระเยซูเจ้าเองว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” พระเยซูประทานปังจากสวรรค์ให้ประชาชน ปังที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขาให้ก้าวไปสู่การมีชีวิตนิรันดร ปังที่ช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า ในขณะที่พวกเขาที่ติดตามพระองค์เพื่อหวังปังฝ่ายร่างกาย แต่พระเยซูทรงให้ “ปังแห่งพระวาจา” แทน ซึ่งบางคนก็ยอมรับคำสอนนั้น แต่บางคนก็เลิกติดตาม ทั้งนี้เพราะคำท้าทายของพระองค์เรียกร้องให้อุทิศตนหรือจริงจังกับชีวิตใหม่ของแต่ละคน

ค. ปฏิบัติ

1. “มาร่วมมิสซา” เพราะในมิสซาเราจะได้รับ “พระวาจาของพระเจ้า” และ “ศีลมหาสนิท” สองสิ่งสำคัญนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเรา คือ
         1) ปังแห่งชีวิตที่อยู่ในพระวาจาของพระเจ้า
และ   2) ปังแห่งชีวิตที่อยู่ในศีลมหาสนิท - ให้เราหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยมานนาจากสวรรค์และนำพระเยซูไปยังบ้านและที่ทำงานของเรา คือ นำความรัก ความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจไปมอบให้กับคนรอบข้าง

2. “มารับศีลมหาสนิท” เพราะเราจะได้รับพระพรมากมายจากศีลมหาสนิท ดังนี้
         1) กล้าหาญที่จะนำประวาจาของพระเจ้าไปบอกเล่าให้ผู้อื่น
         2) ช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการ
         3) ดลจิตใจเราให้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต
         4) เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าในชีวิตของเรา
         5) สนับสนุนเราให้รักผู้อื่น
         6) พระพรที่ช่วยให้เราเอาชนะการประจญและหลีกหนีบาป
และ   7) ความชื่นชมยินดีและสันติสุขในหัวใจ เมื่อรู้ว่าพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในเราและจะนำเราให้ก้าวเข้าไปในพระอาณาจักรของพระเจ้า

 

3. ให้เราจดจำไว้ว่า “ปังแห่งชีวิต” ก็คือพระเยซูเอง ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดา พระองค์ทรงเป็นอาหารเพื่อจิตวิญญาณของเราที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า และเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดรกับพระองค์

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ