UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

 "จงลุกขึ้นและกินเถิด" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (B)
"จงลุกขึ้นและกินเถิด"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2021

ก. ความสำคัญ  
         1. ตัวเราหรือคนรอบต่างเคยมีความรู้สึกท้อแท้ ห่อเหี่ยว หมดกำลังใจจนไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรทั้งนั้น นี่เป็นอาการของคนที่การต้องการอาหารฝ่ายจิตมากกว่าอาหารฝ่ายกาย เพื่อตอบสนองสภาพนี้ พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า “เลิกบ่นพึมพำกันเสียทีเถิด....เราเป็นปังแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์” นันคือ กินแล้วจงลุกขึ้นก้าวต่อไปเถิด

ข. พระคัมภีร์และคำสอน                   

       1. บทอ่านที่หนึ่ง (1พกษ. 19:4-8) เล่าถึงประสบการณ์ความหิวฝ่ายร่างกายและจิตใจของประกาศกเอลียาห์ เขาท้อแท้หมดอาลัยตายอยากในชีวิต เพราะต้องหนีการจับกุมจากทหารที่ราชินีเยเซเบลส่งมาตามล่า พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปลุกเขาให้ลุกขึ้นกินและดื่มขนมปังปิ้งและน้ำที่ได้เตรียมไว้ให้ หลังจากที่เขาได้กินและดื่มแล้วก็มีกำลังวังชาขึ้นสามารถเดินได้ถึงสี่สิบวันเพื่อไปยังภูเขาโฮเร็บ(ซีนาย) นี่เป็นเครื่องหมายบอกเราล่วงหน้าถึงศีลมหาสนิท ที่พระเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ลุกขึ้นและกินเพื่อดับความกระหายฝ่ายจิต

      2. บทอ่านที่สอง (อฟ. 4:30-5:2) น.เปาโลเตือนใจคริสตชนชาวเอเฟซัสและเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงมอบตัวพระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อเรา เราจึงควร “ลุกขึ้น” ขจัดความขมขื่น ความโกรธ ความไม่ดีต่าง ๆ และหันมาบำรุงหล่อเลี้ยงคนอื่นด้วยอาหารฝ่ายจิต คือ ความโอบอ้อมอารี มีเมตตา ให้อภัยต่อกันและกัน

      3. พระวรสาร (ยน. 6:41-51) เล่าเรื่องพระเยซูทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมเมืองคาเปอร์นาอุมหลังจากที่เสด็จกลับมาจากการทำอัศจรรย์เลี้ยงคนห้าพันคน ตอนหนึ่งพระองค์ทรงประกาศว่า “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์” ปังที่จะให้ชีวิตแก่โลก พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์นี่แหละที่เป็น “มานนา” ใหม่ และสมบูรณ์กว่ามานนาในอดีต ซึ่งนี่หมายถึงตัวพระองค์เองที่ “เสด็จลงมาจากสวรรค์” หมายความว่าในศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้เรามนุษย์อย่างแท้จริงแม้ว่าเราจะยังคงมีชีวิตอยู่ในโลก

ค. ปฏิบัติ          

       1. “ให้เราเป็นปังและน้ำแก่ผู้อื่น” ท่านกินอะไรท่านก็จะเป็นอย่างนั้น (You are what you eat ?) ให้เราสำนึกเสมอว่าทุกครั้งที่เรามารับศีลมหาสนิทเป็นพระเจ้าเองที่ทรงประทับอยู่กับเรา ดังนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ เราจะเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูเจ้า อย่างที่พระเยซูเจ้าเติบโตในตัวของเรา ชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนไปให้เหมือนพระเยซูเจ้ามากขึ้น เราจะต้องมีส่วนในความชื่นชมยินดีและมีชีวิตที่ท้าทายของการเป็นพระกายของพระเยซูท่ามกลางสังคมที่อาศัยอยู่ ให้เราเป็นขนมปังและน้ำแห่งความยุติธรรม ความสงบสันติสุข การมีชีวิตใหม่ กล่าวคือกระทำตามแบบที่พระเยซูทรงกระทำ เป็นต้น “ต้องช่วยคนที่ท้อแท้ หมดกำลังได้ลุกขึ้น ดื่มกิน และก้าวหน้าต่อไป”

       2. “ให้เรามีความยินดีที่พระเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิท” เพราะว่าศีลมหาสนิทเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า การรับศีลบ่อยๆทำให้เรา
             1 ) มีความสนิทกับพระเยซูคริสต์
             2 ) รักษา/ เพิ่มเติม/ฟื้นฟูพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรที่เราได้รับจากศีลล้างบาป
             3 ) ชำระล้างบาปในอดีตและปกป้องบาปในอนาคต
             4 ) ทำให้เราเข้มแข็งในคุณธรรมความรัก ให้เรารักพระศาสนจักร รักวัด และเพื่อนพี่น้องมากขึ้น

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ