UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข่าวดี สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ
ข่าวดี สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021
ก. ความสำคัญ    
        เราให้เกียรติ แสดงความเคารพ รัก พระแม่มารีย์ แต่เราไม่ได้นมัสการ(worship) พระแม่ เราให้เกียรติเพราะ
1.  พระแม่มารีย์เองในบทสรรเสริญพระเจ้าที่ว่า "ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเป็นสุข...พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า"
      1) โดยทรงเลือกพระแม่ให้เป็นแม่ของพระเยซู
      2) โดยประทานพระจิตให้มาประทับกับพระแม่สองครั้งสำคัญคือการที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวและวันพระจิตเสด็จลง
      3) โดยให้พระแม่เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขหรือพระหรรษทานเพื่อให้เป็นแบบอย่างหรือความเด่นชัดในคุณธรรมทุกประการ
      4) โดยให้พระแม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับพระคริสต์ พระมหาไถ่ โดยการรับทรมานในจิตใจในขณะที่พระเยซูทรงรับทรมานในการถูกตรึงกางเขน

2. พระแม่มารีย์เป็นแม่แห่งเมืองสวรรค์ของเรา พระเยซูทรงมอบแม่ของพระองค์ให้เป็นแม่ของเรา ณ เชิงไม้กางเขน “แม่...นี่คือลูกของแม่” … “นี่คือแม่ของท่าน” (ยน. 19: 26-27)

3. พระแม่มารีย์เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการและเป็นรูปแบบตัวอย่างสำหรับเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ความนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้า (fiat) และความสุภาพถ่อมตน (ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้..)

ข. เหตุผลที่เราเชื่อในความเชื่อเรื่องพระแม่มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 สมณสาส์นชื่อ Munificentimus Deus ได้ให้เหตุผล 4 ประการดังนี้
      1. ธรรมประเพณีเรื่องการตายและการรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งแล้ว
      2. ความเชื่อนี้แสดงออกในพิธีกรรมเก่าแก่ของพระศาสนจักร
      3. ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถึงหลุมศพและการแสดงความเคารพต่อที่ฝังศพของพระแม่มารีย์ ไม่เหมือนกับที่ฝังศพของบรรดาอัครสาวก
      4. เรื่องร่างกายได้รับเกียรติยกสวรรค์มีหลักฐานในพันธสัญญาเดิมในกรณีของเอโนค (ปฐก. 5:24) และเอลียาห์ (2พกษ. 2:1)

ค. เหตุผลทางเทววิทยา           
      1. การเสื่อมสลายของร่างกายหลังความตายเป็นผลที่สืบเนื่องมาจาก "บาปกำเนิด" แต่ พระแม่มารีย์ ในฐานะที่ปฏิสนธินิรมล คือไม่มีบาปกำเนิดจึงได้รับการยกเว้นจากการสูญสลายของร่างกายหลังความตาย
      2. ในฐานะที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความศักดิ์สิทธิ์ ทรงเป็นแม่ของพระเยซูและผู้ร่วมงานไถ่บาปมนุษย์

ง. การปฏิบัติ
       1. “รักษาร่างกายให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์” การได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีย์ การสมโภชนี้จึงเชิญชวนเราให้ดูแลรักษาร่างกายของเราให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ น.เปาโลได้ให้เหตุผลเพิ่มเติม 3 ประการ คือ
      1) ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระจิต
      2) ร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า
และ 3) ร่างกายของเราจะต้องได้รับเกียรติและสิริรุ่งโรจน์วันพิพากษาครั้งสุดท้าย
      2.  “มีหลักประกันในชีวิต” เราได้รับหลักประกันในความหวังถึงเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาของชีวิตและได้แรงบันดาลใจให้เอาชนะในช่วงเวลาที่เราท้อแท้ หมดหวังหรือในเวลาที่ถูกประจญ
      3. “อย่าเป็นทาสของบาป” เราได้รับคำสอนให้ดำเนินชีวิตที่ไม่ตกเป็นทาสของบาป ความไม่บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ ความไม่ยุติธรรม ความเกียจชังไร้เมตตา ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้อง การเสพติดต่างๆ เช่น ยาเสพติด เหล้า การพนัน สื่อลามก และความผิดทางเพศ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ