UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)
"หัตถ์พระเจ้า
"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021

ก. ความสำคัญ
               1. พระคัมภีร์ประจำวันอาทิตย์นี้เชิญชวนเราให้เป็นเสมือน “พระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า” ที่ยื่นออกไปสัมผัส ช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ที่มีความต้องการ และคนชายขอบของสังคม ให้เราเป็นเสียงของผู้ไร้สิทธิ ไร้เสียง พระวรสารเชิญเราให้เปิดหูเพื่อรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและยอมให้พระจิตเจ้าทรงใช้ลิ้นของเราเพื่อสรรเสริญ นมัสการพระองค์ และประกาศข่าวดีแห่งความรักและการไถ่บาปไปให้ผู้อื่น

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
                1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 35:4-7ก) เตือนเราว่าดวงตาของพระเจ้านั้นจับจ้องไปยังบุคคลที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษ ทรงเอาพระทัยใส่โดยเฉพาะบุคคลที่ท้อแท้ คนตาบอด คนหูหนวก คนพิการ พระองค์ทรงให้กำลังใจ “จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย”
                2. บทสดุดี (สดด. 146) เป็นบทขับร้องเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและขอให้เราทุกคนชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาและทรงช่วยเราเสมอ
                3. บทอ่านที่สอง (ยก. 2:1-5) น.ยากอบ อัครสาวกได้ให้หลักการพื้นฐานและท้าทายเราเรื่องของความยุติธรรมในสังคม ท่านประกาศให้คริสตชนทุกคนอย่าลำเอียงหรือมีสองมาตรฐานในการปฏิบัติระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนจน
                4. พระวรสาร (มก. 7:31-37) ได้เล่าเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำตามที่ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายไว้ พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ช่วยเหลือคนหูหนวกให้ได้ยิน คนตาบอดได้เห็น ความพิการนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเจ็บป่วยภายในหรือฝ่ายจิตใจ เป็นความมืดบอดต่อความต้องการของเพื่อนพี่น้อง การไม่ยอมรับฟังเสียงของพระเจ้า การไม่ยอมสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจ้า โดยผ่านทางเรื่องอัศจรรย์นี้ น.มาระโกเตือนใจเราว่าคนที่จะเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่มีต้องการมากที่สุดเหล่านี้

 

ค. ปฏิบัติ

                1. “เราต้องช่วยพระเยซู” ในการรักษาคนหูหนวก คนใบ้ คนตาบอดในชุมชนของเรา พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสเราเพื่อให้เราได้ออกไปสัมผัสบุคคลอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความต้องการฝ่ายจิตใจ เหมือนบรรดานักบุญและมิชชันนารีจำนวนมากที่เดินทางมาประกาศข่าวดีให้พวกเราได้รู้จักและสัมผัสกับพระองค์ เช่น น.ฟรังซิส เซเวียร์ น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา ให้เราออกไปสัมผัสกับคนยากจน คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน คนที่อยู่โดดเดี่ยว

               2. “ยอมรับการเยียวยา” ความมืดบอดทางจิตใจของเรา บางครั้งเราเองกลับเป็นคนที่ตาบอดหรือหูหนวกต่อความต้องการของคนอื่น ขาดความรักความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือกำลังสลวนอยู่กับหน้าที่การงาน การทำมาหากิน จนไม่มีเวลาที่จะรับฟังเสียงของพระเจ้า ไม่มีเวลาสวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์ การเรียนคำสอน หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าและของพระศาสนจักร จึงขอให้เราเปิดใจต้อนรับพระองค์ ให้ความรักของพระองค์ช่วยชำระจิตใจของเรา และเปลี่ยนจิตใจของเราให้เป็นเสมือนจิตใจของพระองค์

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ