UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"รักและรับใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)
"รักและรับใช้"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021
ก. ความสำคัญ
          1. อาทิตย์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็น “ผู้นำแบบผู้รับใช้” ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้ที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
           1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 53:10-11) เป็นคำทำนายของประกาศกที่พูดถึงพระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมาช่วยไถ่บาปมนุษย์ เป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงพระเยซูเจ้าที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อชดเชยบาป รับเอาความผิดของคนทั้งหลายไว้เอง

            2. บทอ่านที่สอง (ฮบ. 4:14-16) บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรูที่บอกเราว่าพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นทั้ง “พระเจ้า-มนุษย์” และ “สงฆ์สูงสุดผู้เป็นสื่อกลาง” ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ทรงเป็นมหาสมณะที่ผ่านความทุกข์ยากและต้องรับการผจญทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป เราจึงพึ่งพาพระองค์เพื่อจะได้รับพระพร และเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์
          
            3. พระวรสาร (มก. 10:35-45) อธิบายว่าพระเยซูเจ้าทรงไถ่บาปมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปโดยการเป็น “ผู้นำที่ทนทุกข์” พระเยซูทรงท้าทายผู้ติดตามพระองค์ให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น “ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็ต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน” พระเยซูทรงสั่งเราให้อุทิศตนเพื่อผู้อื่นด้วยความรักและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสุภาพถ่อมตน

ค. ปฏิบัติ
            1. “รักและรับใช้ผู้อื่น” ในฐานะคริสตชน เราได้รับเชิญให้ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือด้วยรอยยิ้ม เราได้รับการท้าทายให้ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซู ให้เราเริ่มต้นด้วยการรับใช้ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว บ้านของเราเองต้องเป็นสถานที่แรก จากนั้นเป็นที่ทำงาน คุณพ่อคุณแม่ที่อุทิศเวลา ความสามารถ สุขภาพ เพื่อความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็เท่ากับได้รับใช้พระเจ้าเอง การรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นมักจะทำให้เรามีความยุ่งยากลำบาก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสวดภาวนาเพื่อขอความสว่างและวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้อื่น อีกทางหนึ่งคือการภาวนาเพื่อบุคคลที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหรือบุคคลที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือ

             2. “เป็นผู้นำแบบผู้รับใช้” สังคมศาสนาของเราต้องการผู้นำที่แตกต่างจากผู้นำอื่น ๆ เป็นผู้นำมีความเพียรทน เสียสละ ทำงานเพื่อความยุติธรรมในสังคม และเราต้องการผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่สามารถนำพวกเราในการภาวนา ในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และนำเราให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ