UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

"ดวงดาวและโหราจารย์"  ข่าวดีวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ (C)"ดวงดาวและโหราจารย์"
ข่าวดีวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ (C)
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

ก. ความสำคัญ
      1. เราฉลองการแสดงองค์หรือการเปิดเผยพระองค์เองให้สาธารณะชนได้รับรู้ จากพระคัมภีร์พระเยซูได้ทรงเผยพระองค์ในเหตุการณ์ต่าง ๆเหล่านี้ 1) การที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวการประสูติของพระองค์ให้บรรดาคนเลี้ยงแกะ 2) โหราจารย์ (คนต่างชาติ ต่างศาสนา) นำทองคำ กำยานและมดยอบ มาถวายพระองค์ 3) พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์นท่ามกลางประชาชน และได้รับการรับรองจากพระบิดาและพระจิตว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 4) พระองค์เจ้าทรงประกาศพระองค์เองในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธ 5) ในงานสมรสที่เมืองคานา พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นรสเลิศ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
       1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 60:1-6) ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวคำพยากรณ์ว่านานาชาติจะเดินมายังนครศักดิ์สิทธิ์โดยการติดตามดวงดาวที่ฉายแสงสว่างเจิดจ้า ซึ่งเป็นความจริงในพระวรสารที่เราจะได้อ่านในวันนี้
       2. บทสดุดี (สดด 72): เป็นการภาวนาถึงบรรดากษัตริย์ต่างชาตินำของกำนัลมาถวายกษัตริย์แห่งอิสราเอล
       3. บทอ่านที่สอง (อฟ. 3:2-3;5-6) น.เปาโลได้อธิบายให้เราได้รู้แผนการแห่งความรักของพระเจ้าว่า “คนต่างชาติเข้ามามีส่วนในกองมรดกเดียวกัน...ร่วมเป็นกายเดียว ร่วมรับพระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี”
      4. พระวรสาร (มธ. 2:1-12) พระวรสารให้เราระลึกถึงบรรดาโหราจารย์ (คนต่างชาติ ต่างศาสนา) ได้มานมัสการพระเยซูในฐานะกษัตริย์ของชาวยิว เราควรรู้ว่าทุกคนแม้ว่าจะมีบาปมากมายแค่ไหนก็สามารถนำพระเยซูเจ้าไปมอบให้คนอื่นได้รู้จักได้ จากพระวรสารตอนนี้มีบุคคลสามจำพวกที่มีปฏิกิริยาต่อการแสดงองค์ของพระเยซูเจ้า กลุ่มแรกนำโดยกษัตริย์เฮโรดที่พยายามกำจัดพระเยซูเจ้า กลุ่มที่สองบรรดาพระสงฆ์และอาจารย์พระคัมภีร์ที่รู้ดีแต่เมินเฉยไม่สนใจใยดี และกลุ่มที่สามได้แก่ชาวชุมพาบาลและโหราจารย์ที่ได้แสวงหาและมานมัสการพระองค์

ค. ปฏิบัติ “ให้เราสังกัดอยู่ในกลุ่มที่สาม” โดย
      1. “นมัสการพระเยซูเจ้า” โดยการมาร่วมบูชามิสซาพร้อมกับทองคำแห่งความรัก กำยานแห่งดวงใจที่ถวายเกียรติ และมดยอบแห่งความสุภาพถ่อมตน
      2. “เลือกเส้นทางดำเนินชีวิตใหม่” เหมือนโหราจารย์ ละทิ้งชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยความหยิ่ง ความเมินเฉย ความไม่จริงใจ ไม่ยุติธรรม ความคิดที่ไม่ดี นิสัยที่ไม่ดี ความเห็นแก่ตัว
      3. “เป็นดวงดาวที่นำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้า” โดยการทำกิจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น การให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจ แนะนำผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมและมาเรียนคำสอน
      4. “ส่งเสริมเยาวชนและเด็ก ๆ ให้เป็นธรรมทูต” วันนี้ยังเป็นวันยุวธรรมทูต ที่มีคำขวัญว่า “ล้างบาปแล้ว จงออกไปประกาศข่าวดี” ขอให้ทุกวัด สภาภิบาลส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น เด็กช่วยมิสซา นักขับร้อง การเรียนคำสอนในวันอาทิตย์ การแสวงบุญ การเยี่ยมผู้สูงอายุ การทำกิจเมตตา ฯลฯ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก