UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"บ้านที่มีความสุข" ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (C)
"บ้านที่มีความสุข"

ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

ก. ความสำคัญ
        1. อาทิตย์นี้เราอยู่ในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงฤทธิ์อำนาจในฐานะพระเจ้า ซึ่งเป็นอัศจรรย์แรกของพระองค์ คือ การเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ หนังสือพระคัมภีร์เริ่มด้วยงานมงคลสมรสของอาดัมกับเอวาในสวนเอเดน (ปฐก. 2:23-24) และจบลงด้วยงานมงคลสมรสอีกงานหนึ่งคืองานมงคลสมรสของลูกแกะของพระเจ้า (วว. 19:9, 21:9, 22:17) ในพระคัมภีร์ เราจะเห็นได้ว่า “งานมงคลสมรส” เป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาแห่งความสัมพันธ์รักระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่ทรงเลือกสรร พระเจ้าทรงเป็นเจ้าบ่าวที่ซื่อสัตย์และมนุษยชาติก็คือเจ้าสาวสุดที่รัก ให้เราภาวนาเพื่อให้อัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 62:1-5) ประกาศกอิสยาห์ (680 ปี ก่อนคริสตกาล) ใช้ภาพเปรียบเทียบของคู่รักเพื่อบรรยายถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชาวอิสราเอล (คือพวกเราในปัจจุบัน) ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ถูกเปรียบเทียบเหมือนกับความซื่อสัตย์ของสามีที่มีต่อภรรยาของตนเอง อิสยาห์ทำนายล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงไถ่กู้กรุงเยรุซาเล็มหลังจากการอพยพจากกรุงบาบิโลนและให้ภาพว่าเป็นดั่งงานเลี้ยงมงคลสมรสระหว่างพระเจ้ากับกรุงเยรุซาเล็ม ซึ่งเป็นภาพแสดงล่วงหน้าถึงเหล้าองุ่นจำนวนมากในงานเลี้ยงที่เมืองคานา

            2. บทสดุดี (สดด. 96) เป็นบทขับร้องเพื่อแสดงความยินดี “จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่พระเจ้า”

            3. บทอ่านที่สอง (1คร. 12: 4-11) น.เปาโลเตือนเราว่าเหล้าองุ่นใหม่ที่พระเยซูเจ้าประทานให้เรานั้นก็คือพระพรของพระจิตเจ้า ที่ทรงมอบให้กับเจ้าสาวของพระองค์

            4. พระวรสาร (ยน. 2:1-11) น.ยอห์นได้บรรยายถึง “เครื่องหมาย” แรกในเครื่องหมายเจ็ดประการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูบอกให้พระองค์ช่วยเหลือ ทีแรกพระเยซูดูเหมือนจะปฏิเสธ แต่ต่อมาพระองค์ทรงบอกคนรับใช้ให้ตักน้ำใส่โอ่งหินหกใบให้เต็ม และให้นำน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นให้ผู้จัดการงานเลี้ยงได้ชิม เขาแปลกใจว่าทำไมเหล้าองุ่นชุดหลังนี้จึงมีรสชาติดีกว่าของเก่ามากมาย

ค. ปฏิบัติ
            1. “ให้เราเชิญพระเยซูและพระแม่มารีย์เข้ามาประทับในบ้านของเรา” เมื่อครอบครัวของเรารู้สึกติดขัด ท้อแท้ มีปัญหา ความรักความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มลดน้อยลง ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มเกิดความเบื่อหน่าย ลูกหลานเริ่มเป็นภาระ ความสำนึกว่าพระเยซูและพระแม่มารีย์อยู่ด้วยกับเราในครอบครัวเหมือนในงานเลี้ยงที่คานาจะช่วยให้กำลังใจเราในการสร้างบรรยากาศแห่งการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน ความรักและเคารพต่อกันด้วยจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและการช่วยเหลือกันในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตครอบครัวกลับมามีชีวิตชีวา

            2. “ให้เราทำตามคำแนะนำของพระแม่มารีย์” คือ “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” นี่เป็นเพียงคำสั่งเดียวของพระแม่ที่เราพบในพระคัมภีร์ และสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดอัศจรรย์ในครอบครัวของเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าเราจะต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร

            3. “เติมความรักในหัวใจ” เหมือนพระเยซูทรงเติมน้ำลงในโอ่งหิน พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้เติมชีวิตที่ว่างเปล่าของเราด้วยความรักที่มีต่อคนรอบข้างด้วยเหล้าองุ่นใหม่แห่งความรัก ความเมตตา ความสนใจและห่วงใยกัน

            4. “ให้เราชื่นชมในอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา” บางครั้งเราได้รับสิ่งดี ๆ จากเพื่อนบ้านที่เราไม่ได้คาดคิด ความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ การได้รับสิ่งของหรือความสำเร็จ กำลังใจ จากคำพูดที่ดี ๆ ของผู้อื่น เหล่านี้คือพระพรของพระจิตเจ้า และสิ่งที่สำคัญคือให้เราเป็นผู้นำอัศจรรย์ไปมอบให้ผู้อื่นด้วย

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก