UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวดี "วันสมโภชพระจิตเจ้า" (C)
ข่าวดี "วันสมโภชพระจิตเจ้า" (C)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022

ก.ความสำคัญ

           1. วันสมโภชพระจิต หรือ วันเปนเตกอสเต ซึ่งหมายถึง เลข 50 เป็นวันฉลองครบ 50 วันหลังจากการฉลองปัสกาของชาวยิว และการฉลองครบ 50 วันหลังจากการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าของบรรดาคริสตชน ต้นกำเนิดวันฉลองเปนเตกอสเตของชาวยิวนั้นเกิดขึ้นจากการฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากการเก็บพืชผลต่าง ๆ ต่อมาชาวยิวได้รวมการระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับโนอาห์หลังน้ำท่วมโลกและกับโมเสสที่ภูเขาซีนาย (พระบัญญัติสิบประการ) เข้าด้วยกันด้วย

           2. เหตุการณ์ในวันเปนเตกอสเต
(1) พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนืออัครสาวกและพระนางมารีย์ในรูปลักษณะคล้ายลิ้นที่ลุกเป็นไฟ
(2) บรรดาอัครสาวกเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นผู้เทศน์สอนที่กล้าหาญและได้รับพระพรในเรื่องการพูดโดยการทรงเจิมของพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
(3) ผู้ฟังได้รับประการณ์การทรงเจิมของพระจิตเจ้าโดยผ่านทางพระพรการพูดของบรรดาอัครสาวก เช่น คนต่างชาติได้ยินเปโตรพูดภาษาท้องถิ่นของพวกเขา
(4) คริสตชนรุ่นแรกกลับกลายเป็นประจักษ์พยานที่ทรงพลังและยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อ (มรณสักขี) ในพระเยซูเจ้า

          3. บทบาทของพระจิต: บทบาทของพระจิตในชีวิตคริสตชน
(1) ในฐานะพระเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นพระวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 คร 3:16)
(2) ในฐานะพระเจ้าผู้เสริมพลัง พระองค์ทรงเสริมพลังให้เราเข้มแข็งในการต่อสู้กับการประจญและในการดำเนินชีวิตที่แสดงตนให้เป็นประจักษ์ของพระคริสต์ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนที่โปร่งใส
(3) ในฐานะพระเจ้าผู้ประทานความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
     ก. ผ่านทางศีลล้างบาป ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและทายาทแห่งเมืองสวรรค์
     ข. ผ่านทางศีลกำลัง ทำให้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้า เป็นทหารหาญปกป้องความเชื่อ
     ค. ผ่านทางศีลอภัยบาป พระองค์ทรงทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าโดยทรงอภัยความผิดบาปต่าง ๆ ของเรา
     ง. ผ่านทางศีลมหาสนิท พระองค์หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราโดยทรงเปลี่ยนขนมปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เองโดยทางพระจิตเจ้า
     จ. ผ่านทางศีลบวชและศีลสมรส พระองค์ทรงทำให้ชุมชนพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์
(4) ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสอนและผู้ทรงนำทาง พระองค์ทรงเตือนเราให้เข้าใจคำสอนของพระศาสนจักรและแนวทางปฏิบัติที่มาจากอำนาจคำสั่งสอนตามลำดับขั้นของพระศาสนจักรอย่างถูกต้อง ชัดเจนและสม่ำเสมอ
(5) ในฐานะพระเจ้าผู้รับฟังและผู้พูด พระองค์ทรงสดับฟังคำภาวนาของเรา และทรงสอนเราให้รู้จักภาวนา และทรงตรัสกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระคัมภีร์
(6) ในฐานะผู้ประทานพระพร พระองค์ทรงประทานความสามารถให้เราแต่ละคนและให้แก่พระศาสนจักร

ข. ปฏิบัติ
เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้การทางนำของพระจิตเจ้า โดย
       1. สำนึกตนอยู่เสมอว่าพระจิตเจ้าประทับอยู่ในตัวของเราและหมั่นประพฤติตนอย่างดีอยู่เสมอทุกเวลานาที
       2. โดยการอธิษฐานภาวนาประจำวันเพื่อเราจะได้ไม่แพ้การประจญของปีศาจและสามารถควบคุมตนจากความชั่วร้ายต่าง ๆ เอาชนะนิสัยที่ไม่ดีของเราให้ได้
       3. รับฟังเสียงของพระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
       4. โดยการวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้สามารถทำความดีกับผู้อื่น และคืนดีกับพระเจ้าและผู้อื่นทุกวัน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก