UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

"พระเจ้าทรงเรียก" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022

ก.ความสำคัญ
           บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร นั่นคือ ตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ตอบรับด้วยการดำเนินชีวิต ในฐานะที่เป็นศิษย์แท้ของพระคริสตเจ้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (1พกษ. 19:16ข, 19-21) เอลีชาอุทิศตัวทั้งกายและใจตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าเพื่อเป็นประกาศกแม้ว่าเขาจะชักช้าในตอนแรก เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาผ่านทางประกาศกเอลียาห์

        2.บทอ่านที่สอง (กท. 5:1, 13-18) เปาโลตักเตือนชาวกาลาเทียว่าเสรีภาพที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่เป็นข้ออ้างเพื่อให้ทำอะไรตามใจชอบ แต่เพื่อมีใจอิสระในการเลือกกระทำสิ่งที่ดีเพื่อรับใช้พระเจ้า

        3.พระวรสาร (ลก. 9:51-62) ในภาคแรกศิษย์สองคนโกรธที่ชาวเมืองไม่ต้อนรับพระเยซู ไม่ยอมให้พระองค์เดินผ่านหมู่บ้านของพวกเขาเพื่อเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และขอให้พระองค์ส่งไฟจากฟ้ามาทำลายแต่พระองค์ปฏิเสธ
           ส่วนที่สองลูกาได้เล่าถึงบุคคลที่อยากติดตามพระองค์แต่ก็มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถติดตามพระองค์ได้ เช่น ความสะดวกสบาย ญาติพี่น้อง
            หันมาคิดถึงตัวเราเอง พระเจ้าทรงเรียกเราแล้วเราตอบรับพระองค์อย่างไร

ค.ปฏิบัติ
ในฐานะคริสตชน เราจะต้องอุทิศตนยืนหยัดในคำมั่นสัญญาของเรา

1. คู่แต่งงาน ให้รักษาคำมั่นสัญญาในศีลแต่งงานว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง
2. สงฆ์และนักบวช ยึดมั่นในศีลบนสามประการ ยากจน นบนอบ บริสุทธิ์
3. คริสตชนทั่วไป ยึดมั่นในคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก