UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 "บิดาเดียวกัน" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (C)
"บิดาเดียวกัน"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022

ก.ความสำคัญ
            1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้คือเรื่องพลังแห่งการภาวนา บทภาวนาข้าแต่พระบิดาฯ ในฐานะที่เป็นบทภาวนาแห่งอุดมคติ และความจำเป็นสำหรับยืนยันและสืบทอดความเชื่อของเรา โดยสรุปบทอ่านทั้งสามสอนเราว่าเราควรภาวนาอะไรและภาวนาอย่างไร

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 18:20-32) มาจากหนังสือปฐมกาล ที่ได้ให้รูปแบบการภาวนาเพื่อวอนขอที่อับราฮัมได้สนทนากับพระเจ้าโดยพยายามโน้มน้าวพระเจ้าด้วยทักษะการต่อรองด้วยความสุภาพ จนที่สุดพระเจ้าได้เปลี่ยนใจด้วยความเมตตาต่อความดีของวิญญาณผู้บริสุทธิ์เพียงบางคน

            2.บทอ่านที่สอง (คส. 2:12-14) แม้ว่า น.เปาโลไม่ได้นำเสนอบทสวดภาวนา แต่เตือนใจถึงความจำเป็นที่จะมุ่งมั่นดำรงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา คำสอนซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการภาวนาทั้งหมดของคริสตชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาในพิธีกรรมนั้นคือธรรมล้ำลึกของการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า น.เปาโลยืนยันว่าแม้ว่าเราตายในบาป พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้เราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และทรงให้อภัยบาปทั้งสิ้นของเรา

            3. บทพระวรสาร (ลก. 11:1-13) พระเยซูเจ้าทรงสอนสานุศิษย์ให้ภาวนา โดยเรียกพระเจ้าว่า ผู้ทรงเป็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเรา เป็นบิดาที่ใจดี ทรงรักเรา ใกล้ชิดเรา พร้อมที่จะช่วยเหลือเราในยามที่เรามีความยากลำบากหรือมีความต้องการมากที่สุด บทภาวนาที่ทรงสอนคือ “บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ที่พวกเรารู้ดี

ค.ปฏิบัติ
           1. การภาวนาเป็น “แก่น” สำหรับชีวิตครอบครัวคริสตชน เพื่อรักษาชีวิตครอบครัวของคริสตชน สามีภรรยาจะต้องภาวนา ไม่เพียงแต่ภาวนาส่วนตัวเท่านั้นแต่ต้องภาวนาร่วมกับคู่ชีวิตของเขาด้วย พวกเขาต้องขอบพระคุณพระเจ้าและภาวนาวอนขอเพื่อกันและกัน เพื่อลูก ๆ และบุคคลที่รัก การภาวนาประจำวันจะช่วยให้คู่สมรสให้เกียรติแด่พระเจ้าและให้เกียรติแก่กันและกัน น.ยอห์น มารี เวียนเนย์ให้คำแนะนำแก่คู่สมรสว่า “จงใช้เวลาสามนาทีเพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมี จงใช้เวลาสามนาทีเพื่อขอโทษพระเจ้าสำหรับบาปความผิดและวอนขอพระพรที่ท่านมีความต้องการ จงใช้สามนาทีเพื่ออ่านพระคัมภีร์และสดับฟังเสียงของพระเจ้าในความเงียบ และจงกระทำเช่นนี้ทุก ๆ วัน”

           2. เราต้อง “ยอมรับผู้อื่น” ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่น้องชายหญิงของเรา เพราะบทข้าแต่พระบิดาฯ พระเยซูทรงให้แนวคิดใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ นั่นคือเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร ผิวพรรณ ชาติตระกูล ความเชื่อหรือภูมิหลังทางสังคมใดก็ตาม ต่างเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นเราจึงต้องรัก และให้อภัยกันและกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก