Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03016156
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
409
878
1287
19140
34877
3016156
Your IP: 54.237.183.249
2020-09-21 10:41

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข่าวดีวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ข่าวดีวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 
(เลื่อนฉลองเป็นวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020)

ก.ความสำคัญ
    1. การสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้เป็นหนึ่งในวันฉลองที่สำคัญของพระแม่มารีย์ของเรา เราคาทอลิกเชื่อว่าเมื่อพระแม่ได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณหลังจากที่พระแม่ได้ทำหน้าที่ในโลกนี้เสร็จสิ้นแล้ว พระแม่อยู่ในสวรรค์กับพระบุตรในฐานะที่เป็นราชินีแห่งเมืองสวรรค์ (คำสอนพระศาสนจักรฯ ข้อ 966)


    2. พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้ทรงประกาศว่า “พระนางพรหมจารีมารีย์ได้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” เป็นข้อความเชื่อในปี ค.ศ. 1950
    3. ที่จริงเราไม่รู้ว่าพระนางมารีย์ได้ทรงสิ้นใจอย่างไรและเมื่อไร แต่ก็ได้มีวันฉลองนี้เกิดขึ้นแล้วโดยใช้ชื่อเรียกว่า “ฉลองการบรรทม” (dormitio) ของพระนาง ซึ่งเป็นการฉลองที่สอดคล้องกับการฉลองของนักบุญทั้งหลาย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะเป็นการฉลองการบังเกิดหรือการสิ้นใจก็ตาม
    4. พระแม่มารีย์ได้รับเกียรติสูงส่งเช่นนี้เพราะ ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานไม่มีแม้แต่เงาของบาป และนี้ยังเป็นรางวัลสำหรับความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่หญิงธรรมดาคนหนึ่งได้อุทิศชีวิตร่วมงานในแผนการไถ่บาปมนุษย์ พระบิดาเจ้าจึงทรงมีพระประสงค์ให้พระแม่ได้มีส่วนในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าด้วย และการที่พระแม่มารีย์ได้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ได้ทำให้พระนางได้อยู่ใกล้ชิดเรายิ่งขึ้น
    5. ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระแม่มารีย์ให้เป็นแม่ของเรา และวอนขอความช่วยเหลือจากแม่ให้ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมือนแม่ของเราด้วย

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
      บทอ่านทั้งสามบทของมิสซาในวันนี้ ได้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงค่านิยมหรือคุณค่าของการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์ตำแหน่งของพระนางในแผนการณ์ของการช่วยให้รอดหรือการไถ่บาปและสารที่พระนางต้องการมอบให้มนุษยชาติ

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (วว. 11:19ก; 12:1-6ก,10) พระนางมารีย์ทรงเป็น “หีบแห่งพันธสัญญา” ที่แท้จริง เหมือน ๆ กับหีบแห่งพันธสัญญาที่โมเสสได้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารสำหรับจะเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของพระเจ้ากับบรรดาประชากรผู้ได้รับเลือกสรรของพระองค์ เช่นเดียวกันพระนางมารีย์ได้ทรงรับเกียรติขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ก็เพื่อจะเป็น “สัญลักษณ์” แห่งพันธสัญญาใหม่ พระนางมารีย์ได้ทรงมอบพระเยซูเจ้าให้แก่พวกเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ประกาศธรรมบัญญัติแห่งความรัก ผู้ได้ทำให้พันธสัญญาใหม่ของการช่วยให้รอดได้สำเร็จเป็นไปในพระองค์ที่องค์พระบิดาเจ้าตรัสกับเราและทรงสดับฟังเรา พระนางทรงเป็นพระมารดาของพระคริสตเจ้า และของเรามนุษย์ทุกๆ คนซึ่งพระนางได้ให้กำเนิดมาถวายแด่พระเจ้าในความเจ็บปวดทรมานใต้เชิงกางเขนของพระบุตร ยิ่งกว่านั้นพระนางมารีย์ยังทรงเป็นการประกาศเอาไว้ล่วงหน้าถึงการช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะสำเร็จไปในพระอาณาจักรของพระเจ้า

    2. บทอ่านที่สอง (1คร. 15:20-26) การช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบนี้จะสำเร็จไปโดยอาศัยพระภารกิจหรือผลงานของพระคริสตเจ้าผู้ได้ทรงกลับคืนชีพ เพราะพระองค์ทรงเป็นรูปแบบและผู้ที่ทรงทำให้การกลับคืนชีพรุ่งเรืองขั้นสุดท้ายได้สำเร็จไป การกลับคืนชีพที่รุ่งเรืองขั้นสุดท้ายนี้ พระนางมารีย์ได้รับก่อนใครอื่นหมด เพราะว่าพระนางทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า การปฏิสนธิอันนิรมลคือ การประกาศเอาไว้ก่อนถึงเป้าหมายของการไถ่บาปอันเป็นการนำมนุษย์ไปสู่ความบริสุทธิ์นิรมล ส่วนการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนั้น เป็นการประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงชัยชนะขั้นสุดท้ายของการไถ่บาป นั่นคือการได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติในพระคริสตเจ้า

    3.พระวรสาร (ลก. 1:39-56) พระนางมารีย์ได้ประทานสารของพระนางในบทภาวนา “Magnificat” ให้แก่เรามนุษย์ทุกคน พระนางได้ทรงประกาศว่าพระเจ้าได้ทรงพลิกสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องของมนุษยชาติ 3 อย่างด้วยกัน เพื่อที่จะปฏิรูปชาติมนุษย์เสียใหม่ในการช่วยให้รอดอันเป็นพระภารกิจของพระคริสตเจ้า
        1) ในทางด้านศาสนา พระองค์ได้ทรงทำให้เห็นว่าการที่มนุษย์คิดว่าตัวเองไม่ต้องฟังใครเลยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยพระองค์ได้ทรงบันดาลให้โครงการต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยความจองหองถือดีของพวกเขาเหล่านั้น ต้องมีอันเป็นไป เพราะคนเหล่านี้ได้ทำการขัดสู้กับพระเจ้าและได้ทำการกดขี่ข่มเหงมนุษย์ด้วยกัน
        2) ในด้านการเมือง พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้ทรรศนะคติทั่ว ๆ ไปในทางการเมืองได้กลับตาลปัตรเสียคือ พระองคได้ทรงลดเกียรติพวกผู้มีอำนาจทั้งหลาย โดยถอดพวกเขาออกจากบัลลังก์แห่งอำนาจและได้ทรงยกย่องและให้เกียรติพวกที่มีใจสุภาพแทน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้พวกเขาเป็นนายเหนือคนอื่น ๆ แต่ต้องการให้พวกเขาได้รับใช้เพื่อที่จะส่งเสริมคุณงามความดีและการอยู่ดีกินดีของทุก ๆ คนและของสังคมโดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะหรือเลือกเฉพาะบุคคล
        3) ในด้านสังคม พระเจ้าได้ทรงหักหาญและทำลายชนชั้นที่คิดว่าจะแตะต้องไม่ได้ เพราะตัวเองมีเงินมีทอง มีอำนาจวาสนา แต่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้ผู้ที่ขัดสนบริบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถาน และบันดาลให้เศรษฐีต้องกลับไปมือเปล่า เพื่อจะปฏิรูปรื้อฟื้นความรักฉันท์พี่น้องที่แท้จริงในสังคมและในระหว่างมนุษย์ทุกคน เพราะว่าเราทุกคนคือบุตรของพระเจ้า
            และดังนี้การฉลองการปฏิสนธินิรมล และการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีย์ เตือนเราให้คิดถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดจากมุมหนึ่งไปสู่อีกมุมหนึ่ง ประวัติศาสตร์อันนี้เองที่ในวันนี้ได้สำเร็จเป็นไปเพื่อเราทุกคน

ค.ปฏิบัติ 
     1. “มั่นใจในความหวัง” การที่แม่ของเราได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณทำให้เรามั่นในว่าเราเองจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับแม่ในวันสุดท้ายของชีวิตที่จะต้องได้รับการพิพากษา การสมโภชนี้เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าโดยอาศัยพระหรรษทานและการดำรงชีวิตที่ดีของเรา เราก็จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน

    2. “รักษากายและวิญญาณ” ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ เพราะร่างกายของเราก็จะได้รับสิริมงคลกับพระเจ้าในเมืองสวรรค์ด้วย นักบุญเปาโลสอนเราว่า  “ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า” และเรายังเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า

    3. “ขอให้แม่ช่วยเรา” เมื่อเราถูกประจญหรือท้อแท้หมดกำลังใจ หรือมีความทุกข์ ให้เราคิดถึงพระแม่ของเรา สวดบทวันทามารีย์ทุกครั้งที่อยากจะบอกอะไรหรือขออะไรจากพระแม่ ก่อนนอนหรือตื่นนอน บอกรักพระแม่ด้วยบทวันทามารีย์

    4. “ประกาศข่าวดี” ด้วยการเล่าเรื่องพระแม่มารีย์ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักสักคนหนึ่งในสัปดาห์นี้

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์