UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

เหตุผลที่คาทอลิกไม่ควรจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ และพระธรรม
    • ชาวพุทธกราบพระพุทธและพระธรรม ในฐานะเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิต อันนำไปสู่นิพพาน  ผู้ปฏิบัติดังกล่าวจึงควรเป็นชาวพุทธเท่านั้น
    • คาทอลิกนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ในฐานะท่านเป็นอาจารย์ผู้ทรงศีลที่น่าเคารพ  แต่ไม่ใช่ในฐานะเป็นพระเจ้า
    • ด้วยเหตุดังกล่าว คาทอลิกจึงไม่เหมาะสมในการจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ และพระธรรม เพราะไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์
    • ในทางกลับกันงานสวดศพของคาทอลิก ก็ไม่ควรเชิญพี่น้องพุทธเป็นประธานจุดเทียนหน้ากางเขนตอนเริ่มต้นวจนพิธีกรรมสวดศพ เพราะพี่น้องพุทธไม่เชื่อเรื่องพระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ไถ่  ส่วนการจุดธูปหน้าศพพึ่งกระทำได้

2. ถวายเครื่องไทยทาน ปัจจัย  และทอดผ้าบังสุกุล
    หากคาทอลิกถูกเชิญให้ประเคนของให้พระภิกษุ หลังการสวดพระอภิธรรม ควรทำด้วยความสุภาพ  และหลังจากการประเคนแล้ว  ให้ไหว้ หรือ กราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ  (เราปฏิบัติในฐานะเราเป็นคาทอลิก จึงควรไหว้และกราบแบบคาทอลิก พระภิกษุคือผู้ทรงศีลที่น่าเคารพแต่ท่านไม่ใช้พระเจ้าตามความเชื่อของเราคาทอลิก และคาทอลิกกราบแบบแบมือ เฉพาะพระเจ้าเท่านั้น) ส่วนคาทอลิกท่านใดที่ยังไม่มีความพร้อม ทั้งปฏิบัติไม่เป็น และไม่สบายใจด้านมโนธรรม ก็ควรให้ผู้อื่นปฏิบัติแทน

3. การกรวดน้ำ
ไม่ควรทำ (เกี่ยวพันถึงเรื่องความเชื่อ)
    3.1 เหตุผลทางความเชื่อ ที่ไม่ควรทำการกรวดน้ำ

    3.1.1 การกรวดน้ำ ผู้กรวดน้ำเชื่อว่าตนเองตัดส่วนบุญ หรือยกส่วนบุญของตนอุทิศให้กับผู้อื่นทั้งผู้ล่วงหลับ และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ อาศัยการตั้งจิตปรารถนาของตน หลังจากทำบุญทำกุศลแล้ว ถือเป็นความเชื่อและวิถีชีวิต เฉพาะของผู้นับถือศาสนาพุทธ และพิธีของพราหมณ์ ที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล (เน้นตัวเรา เป็นผู้ยกส่วนบุญให้ผู้อื่น หลังจากทำบุญทำกุศลแล้ว)

    3.1.2 คาทอลิกเชื่อว่า เราส่งส่วนบุญให้คนอื่นโดยตรงมิได้ เพราะคาทอลิกต้องพึ่งบุญจากพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าแต่องค์เดียวเป็นผู้ประทานพระพรแก่เราทุกคนทั้งผู้เป็นและผู้ตายเช่น ขอพระอวยพรให้มีความสุขความเจริญ หรือการสวดภาวนาขอพรเพื่อผู้ล่วงหลับตลอดจนการขอมิสซา ก็เพื่อขอให้พระเจ้าประทานพรแก่ผู้นั้นหรือแม้แต่นักบุญและแม่พระ ก็เป็นผู้เสนอคำภาวนาเพื่อเรา ท่านมิได้อวยพรแก่เราโดยตรง ดังเช่นในบทวันทามารีย์   “สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน”
    ด้วยเหตุผลทางความเชื่อดังกล่าว  คาทอลิกจึงไม่ควรทำการกรวดน้ำ

    3.2 เหตุผลของการมีญาติพี่น้องนับถือศาสนาพุทธ (หรือผู้ที่เป็นคาทอลิกใหม่)ในกรณีที่มีญาติพี่น้องนับถือศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้อง ภรรยา หรือสามี เมื่อมีการกรวดน้ำ  เช่น งานศพ  งานทำบุญบ้าน ฯลฯ คาทอลิก  ถือเป็นคนในครอบครัว  ควรแสดงความรักด้วยการอยู่ร่วมในพิธีกรวดน้ำ แต่ไม่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการเทน้ำด้วยตนเอง

    ระหว่างอยู่ร่วมการกรวดน้ำ ควรสำรวมด้วยอาการสงบ และถือเป็นโอกาสอันดี ในการภาวนาต่อพระเจ้า  เพื่อพระองค์จะได้อวยพระพรตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ (เพราะนี้คือจุดยืนของเราคาทอลิก  พระพรทุกอย่างมาจากพระเจ้าเท่านั้น)เหตุผลในฐานะเป็นญาติพี่น้อง อยู่ร่วมได้ แต่ไม่ต้องเป็นผู้เทน้ำ

4. ระหว่างการฟังพระสวดพระอภิธรรม
    ควรอยู่ในอาการที่สำรวม  จะพนมมือหรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจและมโนธรรมของแต่ละคน  การพนมมือตามธรรมเนียมของชาวไทย หมายถึง การให้ความเคารพและความตั้งใจ

5. การทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ
    เนื่องจากเจ้าภาพมีเจตนาให้ความเคารพ และให้เกียรติแก่ผู้ทอดผ้าบังสุกุล  ดังนั้น มุมมองของคาทอลิกในเรื่องนี้ ถือเป็นการแสดงออกทางด้านสังคม มากกว่าเป็นความเชื่อทางศาสนา จึงควรให้เกียรติแก่เจ้าภาพเมื่อได้รับเชิญในการทอดผ้าบังสุกุลนี้  (หากคาทอลิกท่านใดยังไม่มีความพร้อม ก็ควรให้ผู้อื่นปฏิบัติแทน)

6. การวางดอกไม้จันทน์ และการรดน้ำศพ
    ถือเป็นธรรมเนียมที่พึงปฏิบัติต่อกัน  การวางดอกไม้จันทน์ตามธรรมเนียมไทย ผู้วางดอกไม้ควรหยิบดอกไม้ด้วยตนเอง ไม่ควรหยิบมาเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น  ส่วนการรดน้ำศพเป็นการกระทำตามประเพณี เมื่อคนรู้จักสิ้นชีวิตลง ในความรู้จักคุ้นเคยนั้นเราอาจมีการล่วงล้ำกล้ำเกินกันไป ก็จะต้องไปรดน้ำศพเป็นการขอขมาลาโทษ ที่เคยล่วงเกินต่อกันทั้งเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สิ้นใจด้วย

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ตาบอดฝ่ายจิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 ก....
"รักและรับใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1. อาทิตย์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น...
"ฉลาดใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1.วันนี้พระเจ้าทรงเตือนเราว่าอย่าสลวนแสวงหาแต่ทรัพย์สินภายนอกจนลืมที่จะสะสมทรัพย์สินในสวรรค์ ใจหมกมุ่นกับอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

โครงการปันรัก
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์...
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา...
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล...
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook...
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ