UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

2. การหาฤกษ์ยาม   
    สำหรับคริสตชนคาทอลิกเมื่อต้องแต่งงานกับคู่สมรสที่นับถือศาสนาพุทธ การหาฤกษ์ยามนั้น คริสตชนคาทอลิกไม่สามารถกระทำได้  ให้ถือความสะดวกของทุกฝ่ายเป็นหลัก เป็นต้นต้องปรึกษาคุณพ่อเจ้าวัดก่อน เพื่อตรวจสอบว่าวันดังกล่าว สามารถประกอบพิธีแต่งงานได้หรือไม่ เรื่องนี้คาทอลิกควรอธิบายให้คู่สมรสที่จะแต่งงานด้วยเข้าใจถึงความเชื่อของคาทอลิก ส่วนคู่ที่คาทอลิกจะแต่งงานด้วยจะเชื่ออย่างไร ถือเป็นอิสระในความเชื่อของเขา  
แนวปฏิบัติการแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ

3. การร่วมพิธีของทางศาสนาพุทธ อันประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การทำบุญเลี้ยงพระ การรับน้ำมนต์ และการรดน้ำสังข์ ในวันแต่งงาน
     เรื่องนี้พระศาสนจักรได้ผ่อนผันให้คาทอลิกแต่งงานกับพี่น้องต่างความเชื่อ โดยหวังว่าให้แต่ละท้องถิ่นเติบโตในแนวทางการปฏิบัติต่อกัน บนพื้นฐานความรักความเข้าใจ และให้เกียรติต่อกัน แต่ยังคงรักษาความเชื่อและอัตลักษณ์ของความเป็นคาทอลิก

3.1 การทำบุญตักบาตร  วันแต่งงาน  พิจารณาใน 2 กรณี
       3.1.1 กรณีธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวคาทอลิก ที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ ควรมีการพูดคุยกันก่อนแต่งงาน อธิบายให้คู่แต่งงานทราบว่า ธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวไม่พร้อมในการร่วมทำบุญตักบาตร
       3.1.2 ในกรณีอนุโลม เพราะวันแต่งงานถึอเป็นวันพิเศษ  คู่แต่งงานนับถือศาสนาพุทธ  ต้องมาโบสถ์ร่วมมิสซาและปฏิญาณตนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อหน้าทุกคนในโบสถ์ รวมถึงร่วมมือในการมารับการอบรมจากพระสงฆ์อีกหลายครั้ง หากต้องไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ควรร่วมในส่วนที่เป็นการทำบุญตักบาตรอย่างตั้งใจเช่นกัน  แต่ไม่ต้องกรวดน้ำ การกรวดน้ำ ให้คู่สมรสชาวพุทธเป็นผู้ปฏิบัติ

3.2 การรับน้ำมนต์ คาทอลิกอยู่ร่วมได้ ถือเป็นการรับความปรารถนาดีจากพระภิกษุ และเป็นการให้เกียรติแก่คู่สมรส

3.3 การทำบุญเลี้ยงพระ หลังประเคนเครื่องไทยทาน ปัจจัย ถวายพระภิกษุ  ให้ไหว้ หรือ กราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ (เคารพพระภิกษุได้ เพราะท่านคือผู้ทรงศีลที่น่าเคารพ แต่ท่านไม่ใช่สิ่งสูงสุดในความเชื่อของคาทอลิก)

3.4 การรดน้ำสังข์ คาทอลิกอยู่ร่วมได้ตามประเพณีไทย แม้มีขั้นตอนต่าง ๆ ทางศาสนาบ้าง

    คำแนะนำดังกล่าว เป็นการอนุโลมเฉพาะในวันแต่งงาน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่คู่แต่งงานและครอบครัวของเขา เพราะคู่แต่งงานได้แสดงน้ำใจในการร่วมมือกับฝ่ายคาทอลิกในหลายอย่าง ทั้งก่อนแต่งงานและในวันแต่งงาน แต่ในเวลาเดียวกันควรเคารพมโนธรรมของครอบครัวคาทอลิกที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้  ให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่งงาน เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ตาบอดฝ่ายจิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 ก....
"รักและรับใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1. อาทิตย์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น...
"ฉลาดใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1.วันนี้พระเจ้าทรงเตือนเราว่าอย่าสลวนแสวงหาแต่ทรัพย์สินภายนอกจนลืมที่จะสะสมทรัพย์สินในสวรรค์ ใจหมกมุ่นกับอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

โครงการปันรัก
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์...
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา...
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล...
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook...
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ