UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    คำ “ศีลล้างบาป” (Baptism) มาจากภาษากรีก “bapto”“baptizein” หรือ “baptein” ซึ่งแปลว่า “การจุ่มน้ำ” โดยพิธีศีลล้างบาปของคริสตชนนั้น นำมาจากพิธีล้างของกรีก ปรับจนกลายเป็นพิธีล้างของชาวยิว ต่อยอดโดยพิธีล้างของยอห์น พัฒนาเรื่อยมาโดยพระศาสนจักร กระทั่งเป็นศีลล้างบาปดังเช่นในปัจจุบัน

    ในพระคัมภีร์มีกล่าวถึงการล้างบาปอยู่ทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ พระเยซูเจ้าเองรับพิธีล้างจากยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน นักบุญเปาโลเอง ก็เน้นไปที่การล้างบาปผ่านการสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า

สมัยเริ่มแรกของพระศาสนจักร (ศต. 1-3) พบเอกสารหลายชิ้นที่บันทึกขั้นตอน คำสอน พิธีกรรม และเทววิทยาพื้นฐานของศีลล้างบาป เป็นต้นกระบวนการรับผู้สมัครเข้าเป็นคริสตชนตามธรรมประเพณีของอัครสาวก (Traditio Apostolic) อันได้แก่
(1) การแสดงตนของผู้สมัครเป็นคริสตชน
(2) ช่วงเรียนคำสอน
(3) ช่วงเตรียมการรับพิธี
(4) พิธีรับเข้าเป็นคริสตชน (ล้างบาป-รับพระจิตเจ้า-พิธีบิปัง) และ
(5) ช่วงศึกษาคำสอน (ธรรมล้ำลึก) เพิ่มเติม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาพิธีศีลล้างบาปในสมัยต่อ ๆ มา

    สมัยปิตาจารย์ (ศต. 4-5) ได้พัฒนาคำสอน เทววิทยา แนวคิดเกี่ยวกับพิธีการรับเข้าเป็นคริสตชนโดยใช้พระคัมภีร์และธรรมประเพณีของคริสตชนเป็นแนวคิดพื้นฐาน แนวคิดสำคัญในยุคนี้คือ ศีลล้างบาปจำเป็นสำหรับความรอด จึงเริ่มอนุญาตให้มีพิธีล้างบาปสำหรับเด็ก

    สมัยกลาง (ศต. 6-14) เพื่อเหตุผลในการอภิบาล เนื่องด้วยคริสตชนมีจำนวนมากขึ้น พระสังฆราชไม่อาจทำหน้าที่อภิบาลอย่างทั่วถึง ทำให้เริ่มมีการแยกพิธีกรรมระหว่างพิธีล้างบาป (ศีลล้างบาป) และการปกมือมอบพระจิตเจ้า (ศีลกำลัง) ใน ศต. 14 มีสังคายนาที่ประกาศอนุญาตให้สามารถโปรดศีลล้างบาปเด็กได้ทันทีหลังจากเกิด อีกทั้งในพิธีล้างบาปให้ใช้การเทน้ำล้างบาปแทนการจุ่มตัวแบบดั้งเดิม รวมถึงได้กำหนดบทสูตรล้างบาปว่า “ข้าพเจ้าล้างท่าน เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (เทียบ มธ. 28:19) นักบุญโทมัส อะไควนัส เป็นคนสำคัญในยุคนี้ ที่อธิบายคำสอนและเทววิทยาเกี่ยวกับศีลล้างบาป จนได้รับการยืนยันที่สังคายนาเมืองฟลอเรนซ์ นั่นคือ ศีลล้างบาปเป็นหนทางสู่ชีวิตฝ่ายจิต สาระสำคัญ คือการเทน้ำล้างบาป ซึ่งมีรูปแบบตามบทสูตร พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรหลัก และผลของศีลล้างบาปคือ ลบล้างโทษบาปและผลต่าง ๆ ของบาปที่มีมาตั้งแต่กำเนิด

    ช่วง ศต.15-16 มีความขัดแย้งในเรื่องข้อคำสอนเกี่ยวกับศีลล้างบาป ระหว่างคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ (ซึ่งนำโดย มาร์ติน ลูเธอร์) กระทั่งพระศาสนจักรได้พัฒนาและยืนยันเทววิทยาเรื่องศีลล้างบาปอย่างชัดเจนในสังคายนาแห่งกรุงเตรนท์ (ค.ศ. 1545) รวมถึงได้นำบทเรียนจากกลุ่มโปรแตสแตนท์มาสู่การปฏิรูปพระศาสนจักรคาทอลิกด้วยหลังจากสังคายนาแห่งกรุงเตรนท์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสอนเกี่ยวกับศีลล้างบาปใด ๆ เป็นพิเศษ จะมีก็แต่เรื่องการรับศีลล้างบาปด้วยความปรารถนา (Baptism of desire) ซึ่งมีไว้สำหรับผู้มีอุปสรรคในการเข้าถึงความเชื่อคริสตชน เป็นต้นผู้ที่อยู่ในดินแดนห่างไกล (เนื่องด้วยมีการค้นพบดินแดนใหม่ ๆ ในโลก) จนกระทั่งสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965)ได้มีพัฒนาการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลล้างบาป เช่น การทบทวนแก้ไขพิธีล้างบาปสำหรับเด็ก (ค.ศ. 1969) และโดยเฉพาะพิธีการรับเข้าเป็นคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่ (Rite of Christian Initiation of Adults) หรือ RCIA (ค.ศ. 1972) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ๆ สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

    RCIA เป็นกระบวนการรับคริสตชนเข้าสู่พระศาสนจักร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การเตรียมตัวผู้สมัคร
(2) ช่วงเรียนรู้คำสอนคาทอลิกใช้เวลาราว 1 ปี 
(3) ช่วงพิธีการเตรียมและการรับเข้าสู่ชีวิตคริสตชน
และ (4) ช่วงเรียนรู้คำสอนเพิ่มเติม

    คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกสอนว่า ศีลล้างบาปเป็นหนทางสู่ชีวิตฝ่ายจิต และเป็นประตูที่จะเข้าไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ผลของศีลล้างบาปทำให้เราเป็นอิสระจากบาปกำเนิดและบาปที่เราได้กระทำมา และบังเกิดใหม่กลายเป็นบุตรพระเจ้าได้รับพระหรรษทาน มีส่วนร่วมความสัมพันธ์ในพระคริสตเจ้า เข้าเป็นสมาชิกและร่วมส่วนในพันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิก

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราคือ ศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา...
ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพ (A)
ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.พระธรรมล้ำลึกของพระตรีเอกภาพเป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน เราเข้าใจได้ด้วยหัวใจมิใช่ด้วยสติปัญญา คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าประกอบด้วยสามพระบุคคลที่แตกต่างกัน แต่รวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว...
ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (A)
ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 ก.ความสำคัญ 1. วันสมโภชพระจิตเจ้า หรือ วันเปนเตกอสเต...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023 เวลา 10.30 น. พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน...
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช...
ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2023 พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี...
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์...
ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023...
ชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการเพื่อผู้รับเจิมถวายตน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคณะคามิลเลียน เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4...
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ ลสร. 009/2022เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก