UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    คำ “Confirmation” เริ่มนำมาใช้ใน ศต. ที่ 5 โดยอนุญาตให้พระสงฆ์เจิมน้ำมันคริสมาสำหรับเด็กที่รับศีลล้างบาปในเขตรับผิดชอบของตน แล้วรอคอยเวลาจนพระสังฆราชของตนมาเยี่ยมเยือน เพื่อมาทำการยืนยัน (confirm) ศีลล้างบาปของผู้สมัครนั้น ด้วยการปกมือเพื่อประทานพระจิตเจ้า

    ในช่วง ศต. ที่ 12 ปีเตอร์ ลอมบาร์ด เริ่มสอนว่า ศีลกำลังถือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่มอบพระคุณของพระจิตเจ้านั่นคือ พละกำลัง เพื่อเสริมความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้น และศาสนบริกรของศีลกำลังก็คือพระสังฆราช ซึ่งคำสอนนี้ได้รับการยอมรับไปทั่ว และในปี 1274 สังคายนาที่เมืองลียอง ประกาศให้ศีลกำลัง (Confirmation) เป็นหนึ่งในเจ็ดศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก พร้อมประกาศว่า สาระ (matter) ของศีลกำลังคือการเจิมด้วยน้ำมันคริสมา ส่วนรูปแบบ (form) ก็คือบทสูตรขณะเจิมน้ำมันที่ว่า “ข้าพเจ้าขอเจิมท่านด้วยเครื่องหมายกางเขน และข้าพเจ้าขอยืนยันท่านด้วยคริสมาแห่งความรอด ในนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” และศีลกำลังนี้ สามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับศีลล้างบาป

    ศีลกำลังและศีลมหาสนิทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยในช่วง ศต. ที่ 17-18 มีการโปรดศีลกำลังก่อนการรับศีลมหาสนิท จนถึง ศต. ที่ 19 เริ่มมีธรรมเนียมรับศีลมหาสนิทก่อนรับศีลกำลัง จนกระทั่งปี 1910 พระสันตะปาปาปีอุสที่ 10 ได้ประกาศในพระสมณสาร Quam Singulari ให้รับศีลมหาสนิทก่อนการรับศีลกำลัง จึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักรคาทอลิกมาจนปัจจุบัน

ประวัติของศีลกำลัง
    สังคายนาวาติกันที่ 2 ในปี 1971 ได้ทบทวนและย้ำว่า พิธีศีลกำลังนี้เป็นการรื้อฟื้นและเชื่อมโยงกับพิธีการรับเข้าเป็นคริสตชน (Rite of Initiation) ซึ่งมีผลทำให้คริสตชนใกล้ชิดกับพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้น และได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้า ศาสนบริกรปกติของศีลกำลัง คือ พระสังฆราช หรือพระสงฆ์ที่รับมอบอำนาจ (ในกรณีจำเป็นแม้จะไม่รับอำนาจ พระสงฆ์องค์ใดก็สามารถโปรดศีลกำลังได้)

    พิธีศีลกำลังนี้จะโปรดหลังจาก “บทภาวนาอัญเชิญพระจิตเจ้า” โดยเจิมที่หน้าผากด้วยน้ำมันคริสมา ตามด้วยการปกมือเหนือศีรษะผู้สมัครพร้อมกล่าวคำว่า “จงรับองค์พระจิตเจ้า ของประทานจากพระเจ้าเถิด” ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ถือเป็นหน้าที่คริสตชนที่จะรับศีลกำลังในเวลาอันเหมาะสม(สำหรับประเทศไทยนิยมโปรดศีลกำลังให้กับนักเรียนระหว่างชั้น ป.4-5)

    ศีลกำลังสามารถโปรดช่วงเทศกาลใดก็ได้ แต่ที่เหมาะสมและมีความหมายที่สุดก็คือเทศกาลปัสกา เป็นต้นโอกาสวันสมโภชพระจิตเจ้า(Pentecost)

   
สำหรับหลักเกณฑ์คัดเลือกพ่อแม่อุปถัมภ์ของศีลกำลัง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับศีลกำลังมาแล้ว เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานต่อหน้าองค์พระคริสตเจ้า ซึ่งจะเป็นคนเดียวกับพ่อแม่อุปถัมภ์ของศีลล้างบาป
หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่น่าเคารพนับถือ ต้องไม่มีพันธะโทษใดใดของพระศานจักรและต้องไม่ใช่พ่อแม่ของผู้ที่จะรับศีลกำลังด้วยหลังการโปรดศีลกำลังจะมีการบันทึกชื่อผู้รับศีลกำลัง ผู้โปรดศีลกำลัง พ่อแม่อุปถัมภ์ วันและสถานที่โปรดศีลกำลังลงใน “สมุดบันทึกศีลกำลัง” ของวัดที่รับศีลกำลัง รวมถึงต้องบันทึกลงใน “สมุดบันทึกศีลล้างบาป” ของผู้ที่รับศีลกำลังด้วย

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราคือ ศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา...
ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพ (A)
ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.พระธรรมล้ำลึกของพระตรีเอกภาพเป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน เราเข้าใจได้ด้วยหัวใจมิใช่ด้วยสติปัญญา คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าประกอบด้วยสามพระบุคคลที่แตกต่างกัน แต่รวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว...
ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (A)
ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 ก.ความสำคัญ 1. วันสมโภชพระจิตเจ้า หรือ วันเปนเตกอสเต...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023 เวลา 10.30 น. พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน...
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช...
ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2023 พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี...
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์...
ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023...
ชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการเพื่อผู้รับเจิมถวายตน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคณะคามิลเลียน เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4...
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ ลสร. 009/2022เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก