UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

การสอนคำสอนประจำวัด
การสอนคำสอนประจำวัด
  

การวางแผนพันธกิจของวัดทุกวัด คือ การอภิบาลและการประกาศข่าวดี
    การสอนคำสอนตอบสนองงานอภิบาลในฐานะที่เป็นการหล่อเลี้ยงความเชื่อของสมาชิกที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนให้เติบโต เข็มแข็ง จนเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์ “เราจะได้ไม่เป็นเหมือนเด็กถูกคลื่นลมซัดโคลงเคลงล่องลอยตามกระแสคำสั่งสอนทุกอย่าง ที่เกิดจากเล่ห์กลของมนุษย์ ด้วยอุบายชาญฉลาดที่คอยหลอกลวงให้หลงผิดอีกต่อไป” (อฟ. 4:14) ในขณะเดียวกันการสอนคำสอนตอบสนองการประกาศข่าวดีหรือการแพร่ธรรมในฐานะที่นำผู้ที่สนใจในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าเข้ามาเรียนรู้ และตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าเข้ามารับศีลล้างบาป

    งานคำสอนจึงเป็นงานประจำของวัดทุกวัด “เป็นหน้าที่เฉพาะและสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อภิบาลวิญญาณ ที่จะเอาใจใส่สอนคำสอนให้แก่คริสตชน เพื่อให้ความเชื่อของสัตบุรุษมีชีวิตชีวา ชัดเจน และเกิดผลโดยการอบรมคำสอน และโดยประสบการณ์ของการเจริญชีวิตคริสตชน” (กฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 773)

    เพื่อให้งานคำสอนบังเกิด วัดแต่ละวัดจะต้องมีทีมงานหรือผู้ทำงานด้านคำสอนของวัดโดยเฉพาะซึ่งจะทำงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของวัดในการวางแผนงานคำสอนประจำปี แผนการสอนคำสอนของวัดเป็นโอกาสที่จะให้ลูกวัดในทุกช่วงวัยได้รับฟังข่าวดีของพระเจ้า ตอบรับด้วยพระวาจาด้วยการไปร่วมเฉลิมฉลองในพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ การภาวนา และในการดำเนินชีวิตประจำวัน แผนการสอนคำสอน จะต้องให้ความสำคัญกับการสอนคำสอนผู้ใหญ่เป็นลำดับแรก จากนั้นเป็นคำสอนสำหรับเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงความต้องการและความสนใจของสมาชิกในวัดเป็นสำคัญ การวางแผนการสอนคำสอนและการจัดปฏิทินการสอนคำสอน ควรจัดให้ตอบสนองกับคนทุกเพศและวัย และคำนึงถึงความสามารถในการจัดการ การฝึกอบรมครูคำสอนและการสนับสนุนงานคำสอนให้เป็นงานที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไป

    การวางแผนงานควรจะเริ่มจากการประเมินความต้องการและความสนใจของสมาชิกในเขตวัด ว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้คำสอนในเรื่องอะไร หรือเรื่องอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัย เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การประเมินอาจจะเกิดขึ้นจากการสังเกต การพูดคุย การสอบถาม หรือทำการสำรวจความคิดเห็นตามหลักวิชาการก็ได้


รูปแบบการสอนคำสอนประจำวัด
    การจัดการสอนคำสอนที่วัดสามารถกระทำได้นั้น จากการสำรวจงานคำสอนของวัดต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปรูปแบบการสอนคำสอนประจำวัด ได้ดังนี้

การสอนคำสอนครอบครัว
    การจัดการสอนคำสอนในรูปแบบนี้คือการสอนคำสอนเป็นครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูก หรือคละกันทุกวัย มาเรียนรู้คำสอนด้วยกัน ในการเรียนคำสอนแต่ละครั้งนั้น ให้กำหนดหัวข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตครอบครัวหัวข้อหนึ่ง แล้วจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การภาวนา การแบ่งปันประสบการณ์ การทานของว่างการแบ่งกลุ่มตามสถานะ(พ่อ-แม่-ลูก) การจัดการเรียนรู้เป็นฐาน ซึ่งอาจจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง คุณค่าของรูปแบบนี้คือ การเพาะบ่มคุณลักษณะของการแบ่งปันความเชื่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ การเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเสริมสร้างชีวิตหมู่คณะ หรือชุมชนแห่งความเชื่อ

การสอนคำสอนเฉพาะวัย
    การจัดการสอนคำสอนโดยการกำหนดผู้เรียนตามวัย โดยจัดหัวข้อตามที่สังฆมณฑลได้กำหนดในแต่ละปี คุณค่าของการจัดการเรียนคำสอนตามวัย คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในแต่ละวัยได้เรียนรู้ในเรื่องที่พวกเขาต้องการและจำเป็น และเป็นการง่ายในการกำหนดวิธีการสอนคำสอนด้วย วัยที่ควรจัดการสอนคำสอน อาจจะกำหนดตามอายุ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ

การสอนคำสอนรวมทั้งวัด
    การสอนคำสอนทั้งวัดเป็นการจัดการสอนคำสอน โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญมาเป็นหัวข้อในการเรียนคำสอนร่วมกันทั้งวัด เชิญชวนทุกคนมาเรียนคำสอนร่วมกัน จุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และการกลับใจอย่างต่อเนื่องของสัตบุรุษนอกเหนือจากการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์

การสอนคำสอนในครอบครัว
    พ่อแม่ คือครูคำสอนคนแรกและสำคัญที่สุดประจำบ้าน วัดจะต้องช่วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทำหน้าที่นี้  โดยการการฝึกอบรมให้ความรู้ เตรียมอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ครอบครัวที่จะสอนคำสอนให้ลูกของตนเอง ควรปรึกษากับทีมงานคำสอนของวัด ทั้งในเรื่องของหลักสูตร เนื้อหา วิธีการและสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

การสอนคำสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน
    บางวัดอาจจะจัดให้มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ในละแวกบ้านเพื่อการเรียนคำสอน โดยบ้านที่เป็นเจ้าภาพจะต้องให้ความสะดวก ความปลอดภัย และไม่ควรให้เด็ก ๆ เดินทางไปกันเอง ให้ผู้อภิบาลจัดส่งครูคำสอนไปสอนตามบ้าน และควรเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ติดตามผลเป็นระยะ

การจัดค่ายคำสอนวันหยุดหรือในฤดูร้อน
    ในช่วงวันหยุด วัดอาจจะจัดค่ายคำสอนในวัดโดยกำหนดเวลา เนื้อหา และทีมงานให้เหมาะสม การจัดในลักษณะนี้ช่วยทำให้เกิดความใกล้ชิด การเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ และยังสามารถจัดค่ายคำสอนในช่วงวันสุดสัปดาห์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายและเป็นการแสวงบุญนอกสถานที่ด้วย

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก