UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

    งานคำสอนจึงเป็นงานประจำของวัดทุกวัด “เป็นหน้าที่เฉพาะและสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อภิบาลวิญญาณ ที่จะเอาใจใส่สอนคำสอนให้แก่คริสตชน เพื่อให้ความเชื่อของสัตบุรุษมีชีวิตชีวา ชัดเจน และเกิดผลโดยการอบรมคำสอน และโดยประสบการณ์ของการเจริญชีวิตคริสตชน” (กฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 773)

    เพื่อให้งานคำสอนบังเกิด วัดแต่ละวัดจะต้องมีทีมงานหรือผู้ทำงานด้านคำสอนของวัดโดยเฉพาะซึ่งจะทำงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของวัดในการวางแผนงานคำสอนประจำปี แผนการสอนคำสอนของวัดเป็นโอกาสที่จะให้ลูกวัดในทุกช่วงวัยได้รับฟังข่าวดีของพระเจ้า ตอบรับด้วยพระวาจาด้วยการไปร่วมเฉลิมฉลองในพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ การภาวนา และในการดำเนินชีวิตประจำวัน แผนการสอนคำสอน จะต้องให้ความสำคัญกับการสอนคำสอนผู้ใหญ่เป็นลำดับแรก จากนั้นเป็นคำสอนสำหรับเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงความต้องการและความสนใจของสมาชิกในวัดเป็นสำคัญ การวางแผนการสอนคำสอนและการจัดปฏิทินการสอนคำสอน ควรจัดให้ตอบสนองกับคนทุกเพศและวัย และคำนึงถึงความสามารถในการจัดการ การฝึกอบรมครูคำสอนและการสนับสนุนงานคำสอนให้เป็นงานที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไป

    การวางแผนงานควรจะเริ่มจากการประเมินความต้องการและความสนใจของสมาชิกในเขตวัด ว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้คำสอนในเรื่องอะไร หรือเรื่องอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัย เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การประเมินอาจจะเกิดขึ้นจากการสังเกต การพูดคุย การสอบถาม หรือทำการสำรวจความคิดเห็นตามหลักวิชาการก็ได้


รูปแบบการสอนคำสอนประจำวัด
    การจัดการสอนคำสอนที่วัดสามารถกระทำได้นั้น จากการสำรวจงานคำสอนของวัดต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปรูปแบบการสอนคำสอนประจำวัด ได้ดังนี้

การสอนคำสอนครอบครัว
    การจัดการสอนคำสอนในรูปแบบนี้คือการสอนคำสอนเป็นครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูก หรือคละกันทุกวัย มาเรียนรู้คำสอนด้วยกัน ในการเรียนคำสอนแต่ละครั้งนั้น ให้กำหนดหัวข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตครอบครัวหัวข้อหนึ่ง แล้วจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การภาวนา การแบ่งปันประสบการณ์ การทานของว่างการแบ่งกลุ่มตามสถานะ(พ่อ-แม่-ลูก) การจัดการเรียนรู้เป็นฐาน ซึ่งอาจจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง คุณค่าของรูปแบบนี้คือ การเพาะบ่มคุณลักษณะของการแบ่งปันความเชื่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ การเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเสริมสร้างชีวิตหมู่คณะ หรือชุมชนแห่งความเชื่อ

การสอนคำสอนเฉพาะวัย
    การจัดการสอนคำสอนโดยการกำหนดผู้เรียนตามวัย โดยจัดหัวข้อตามที่สังฆมณฑลได้กำหนดในแต่ละปี คุณค่าของการจัดการเรียนคำสอนตามวัย คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในแต่ละวัยได้เรียนรู้ในเรื่องที่พวกเขาต้องการและจำเป็น และเป็นการง่ายในการกำหนดวิธีการสอนคำสอนด้วย วัยที่ควรจัดการสอนคำสอน อาจจะกำหนดตามอายุ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ

การสอนคำสอนรวมทั้งวัด
    การสอนคำสอนทั้งวัดเป็นการจัดการสอนคำสอน โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญมาเป็นหัวข้อในการเรียนคำสอนร่วมกันทั้งวัด เชิญชวนทุกคนมาเรียนคำสอนร่วมกัน จุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และการกลับใจอย่างต่อเนื่องของสัตบุรุษนอกเหนือจากการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์

การสอนคำสอนในครอบครัว
    พ่อแม่ คือครูคำสอนคนแรกและสำคัญที่สุดประจำบ้าน วัดจะต้องช่วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทำหน้าที่นี้  โดยการการฝึกอบรมให้ความรู้ เตรียมอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ครอบครัวที่จะสอนคำสอนให้ลูกของตนเอง ควรปรึกษากับทีมงานคำสอนของวัด ทั้งในเรื่องของหลักสูตร เนื้อหา วิธีการและสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

การสอนคำสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน
    บางวัดอาจจะจัดให้มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ในละแวกบ้านเพื่อการเรียนคำสอน โดยบ้านที่เป็นเจ้าภาพจะต้องให้ความสะดวก ความปลอดภัย และไม่ควรให้เด็ก ๆ เดินทางไปกันเอง ให้ผู้อภิบาลจัดส่งครูคำสอนไปสอนตามบ้าน และควรเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ติดตามผลเป็นระยะ

การจัดค่ายคำสอนวันหยุดหรือในฤดูร้อน
    ในช่วงวันหยุด วัดอาจจะจัดค่ายคำสอนในวัดโดยกำหนดเวลา เนื้อหา และทีมงานให้เหมาะสม การจัดในลักษณะนี้ช่วยทำให้เกิดความใกล้ชิด การเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ และยังสามารถจัดค่ายคำสอนในช่วงวันสุดสัปดาห์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายและเป็นการแสวงบุญนอกสถานที่ด้วย

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ตาบอดฝ่ายจิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 ก....
"รักและรับใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1. อาทิตย์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น...
"ฉลาดใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1.วันนี้พระเจ้าทรงเตือนเราว่าอย่าสลวนแสวงหาแต่ทรัพย์สินภายนอกจนลืมที่จะสะสมทรัพย์สินในสวรรค์ ใจหมกมุ่นกับอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

โครงการปันรัก
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์...
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา...
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล...
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook...
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ