UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


                   วรรค 3 กล่าวว่า “เมื่อพระศาสนจักรมีความจำเป็นและขาดแคลนศาสนบริกรฆราวาส แม้มิใช่เป็นผู้อ่านหรือผู้ช่วยช่วยพิธีกรรมก็สามารถปฏิบัติหน้าที่บางอย่างแทนได้ เช่น ทำหน้าที่ศาสนบริกรพระวาจา เห็นประธานการนำภาวนาในพิธีกรรม โปรดศีลล้างบาปและแจกศีลมหาสนิท ท้งนี้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย”

นัยของกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 230 วรรค 1-3 คือ
          ก) การปฏิบัติหน้าที่ผู้อ่านและผู้ช่วยพิธีกรรมอย่างถาวรของฆราวาสชาย
โดยผู้อ่านมีหน้าที่ - ประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้าในพิธีกรรม
                        - สอนเด็กและเยาวชนเพื่อการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
                        - ประกาศข่าวดีแห่งความรอดแก่ทุกคน
โดยผู้ช่วยพิธีกรรมมีหน้าที่ - ช่วยพระสงฆ์และสังฆานุกร
                                   - ช่วยบริการศีลล้างบาป
                                    - ตั้งศีลล้างมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิท
          ข) การปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรมแบบชั่วคราว
              - ผู้อ่าน พิธีกร นักขับร้องและหน้าที่อื่นๆ
           ค) เพราะความจำเป็นและขาดแคลน ฆราวาสเป็นศาสนบริกรในเรื่อง
               - ศาสนบริกรพระวาจา
               - ประธานภาวนาในพิธีกรรม
               - โปรดศีลล้างบาป
               - แจกศีลมหาสนิท

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนบริกรของฆราวาสมีดังต่อไปนี้
               9.1.1 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 910 วรรค 2 กล่าวว่า “ศาสนบริการแจกศีลมหาสนิทพิเศษคือผู้ช่วยพิธีกรรม หรือคริสตชนทีได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนี้”
               9.1.2 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 943 กล่าวว่า “ศาสนบริกรตั้งศีลมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิทคือพระสงฆ์หรือสังฆานุกร ในกรณีแวดล้อมพิเศษ ศาสน บริกรที่ทำหน้าที่เพียงตั้งศีลและเก็บศีลเท่านั้น โดยไม่มีการอวยพรศีลมหาสนิท คือผู้ช่วยพิธีกรรม ศาสนบริกรพิเศษสำหรับบริการศีลมหาสนิทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนี้ จากผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามขิ้กำหนดของพระสังฆราชสังฆมณฑล”
               9.1.3 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 767 วรรค 1 กล่าวว่า “ในรูปแบบการเทศน์ต่างๆนั้น การแสดงธรรมเป็นรูปแบบที่โดดเด่นกว่าหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเองและสงวนไว้สำหรับพระสงฆ์หรือสังฆานุกร ในการแสดงธรรมนั้นให้อธิบายรหัสธรรมแห่งความเชื่อและกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตคริสตชน จากบทอ่านศักดิ์สิทธิ์ตลอดรอบปีพิธีกรรม”
               9.1.4 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1112 วรรค 1 กล่าวว่า “ถ้าสภาสพระสังฆราชเห็นชอบ และสันตะสำนักได้อนุญาตแล้ว ที่ใดที่ขาดพระสงฆ์และสังฆานุกร พระสังฆราชสังฆมณฑลสามารมอบอำนาจให้แก่ฆราวาสประกอบพิธีแต่งงานได้”
                9.1.5 กฎหมายพระศานจักรมาตรา 517 วรรค 1 กล่าวว่า “หากเพราะขาดแคลนพระสงฆ์ พระสังฆราชสังฆมณฑลมีความห็นว่า ต้องมอบให้สังฆานุกรหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระสงฆ์หรือกลุ่มบุคคลมีส่วนในงานอภิบาลปกครองวัด ท่านก็ต้องตั้งพระสงฆ์องค์หนึ่งที่มีอำนาจปกครองและอำนาจปฏิบัติของเจ้าอาวาสเป็นผู้อำนวย การอภิบาล”
                9.1.6 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 145 วรรค 1 กล่าวว่า “ตำแหน่งหน้าที่ในพระ ศาสนจักรคือหน้าที่ใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยกฎพระเจ้าหรือกฎพระศาสนจักรในลักษณะที่มั่นคง การปฏิบัติหน้าที่นี้ เพื่อจุดประสงค์ฝ่ายจิต”
                                                                      วรรค 2 กล่าวว่า “หน้าที่และสิทธิเฉพาะของตำแหน่งหน้าที่แต่ละอย่างในพระศาสนจักร มีกำหนดไว้ว่าทั้งในตัวกฎหมายเองที่บัญญัติหน้าที่นั้นๆหรือคำสั่งของผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในเวลาที่แต่งตั้งและมอบหน้าที่นั้น”
                  9.1.7 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 861 วรรค 2 กล่าวว่า “ถ้าศาสนบริกรปกติไม่อยู่หรือถูกขัดขวาง ครูสอนคำสอนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้จากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจท้องถิ่นเพื่อการนี้ ยิ่งกว่านั้น ในกรณีจำเป็นผู้ใดก็ตามที่มีเจตจำนงที่ถูกต้อง ก็โปรดศีลล้างบาปได้โดยชอบ ผู้อภิบาลวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสต้องเอาใจใส่สอนคริสตชนให้รู้จักวิธีโปรดศีลล้างบาปที่ถูกต้อง”
                   9.1.8 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 759 กล่าวว่า “คริสตชนฆราวาส โดยเหตุที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลังก็เป็นพยานถึงข่าวดีแห่งพระวรสารทั้งด้วยวาจาและด้วยตัวอย่างแห่งคริสตชน พวกเขาสามารถได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับพระสังฆราชและพระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนบริการพระวาจาด้วย

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เกลือและแสงสว่าง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 ก. ความสำคัญ บทอ่านทั้งสามในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเสนอให้ตัวเราแต่ละคนนั้นเป็น...
“ความสุขแท้: ข่าวดี” ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (A)
“ความสุขแท้: ข่าวดี”ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์...
"จงเป็นแสงสว่าง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023 ก. ความสำคัญ 1.บทอ่านวันนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาคริสตชนรุ่นแรก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอห์น บอสโก...
ชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการเพื่อผู้รับเจิมถวายตน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคณะคามิลเลียน เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง คพ.กิตสดา คำศรี, MI บรรยายแก่ผู้ร่วมงาน คพ.สมชาติ ผิวเกลี้ยง,...
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับแผนกยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก...
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี บ้านหาดแตง
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี (บ้านหาดแตง)...
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27" พระเยซูเจ้า ต้นแบบครูคาทอลิก...
ฉลองวัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023...
ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน)
ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน) วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม...
พระศาสนจักรไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาเพื่ออุทิศแด่ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
พระศาสนจักรไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16วันศุกร์ที่ 6...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ ลสร. 009/2022เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022
ที่ สร.152/2022สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" (กจ. 1:8)

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก