UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

               ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับการอบรมพัฒนา มีดังนี้
               10.1.1 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 228 วรรค 1 กล่าวว่า “ฆราวาสที่มี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถรับตำแหน่งและหน้าที่ฝ่ายพระศาสนจักรจากนายชุมพาบาลผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเขา ซึ่งตำแหน่งและหน้าที่ดังกล่าว เขาสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย”

               10.1.2 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 217 กล่าวว่า “เนื่องจากคริสตชนได้รับเรียกโดยศีลล้างบาปให้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของพระวรสาร จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาแบบคริสตชน เพื่อจะได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เพื่อบรรลุถึงวุฒิภาวะของความเป็นบุคคล และในเวลาเดียวกัน เพื่อจะรู้และเจริญชีวิตตามรหัสธรรมแห่งความรอด” 

               10.1.3 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 229 วรรค 1 กล่าวว่า “ฆราวาสในพันธะ หน้าที่และสิทธิที่จะศึกษาหาความรู้ในคำสอนคริสตศาสนาตามความ สามารถและตามสภาพของตน เพื่อสามารถเจริญชีวิตสอดคล้องกับคำสอนนั้น และเพื่อสามารถประกาศ และถ้าจำเป็นก็สามารถป้องกันคำสอนนั้น ทั้งยังสามารถรับบทบาทในการแพร่ธรรมอีกด้วย”

               10.1.4 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 387 กล่าวว่า “เนื่องจากพระสังฆราชสังฆ มณฑลระลึกอยู่เสมอว่า ท่านเองต้องเป็นแบบอย่างด้านความศักดิ์สิทธิ์ ความเมตตากรุณา ความสภาพถ่อมตน และการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย ท่านจึงต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมคริสตชนให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตามกระแสเรียกของตน เนื่องจากท่านเป็นผู้แจกจ่ายรหัสธรรมของพระเป็นเจ้าอันดับแรก ท่านต้องพยายามอย่างสม่ำเสมอให้คริสตชนที่ท่านรับมอบให้ดูแลเจริญเติบโตในพระหรรษทาน โดยอาศัยการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และพยายามให้คริสตชนเข้าใจและดำเนินชีวิตในรหัสธรรมปัสกาด้วย”

 

10.2 ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรเกี่ยวกับสวัสดิการของฆราวาส  
              กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 231 วรรค 2 กล่าวว่า “โดยยังต้องยึดถือตามกฎหมายมาตรา 230 วรรค 1 พวกเขามีสิทธิ์รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพของเขา กล่าวคือ ค่าตอบแทนนั้นยังสามารถจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับความต้องการของตนและครอบครัวอย่างสมศักดิ์ศรีโดยคำนึงถึงข้อกฎหมายบ้านเมืองด้วย เช่นเดียวกันพวกเขามีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญการประกันสังคมและการช่วยเหลือด้านสุขภาพ”

 

                 นัยแห่งกฎหมายมาตรา 231 วรรค 2 คือฆราวาสผู้ทำงานให้พระศาสนจักรต้องได้รับ
                 ก) การอบรมพัฒนาตามกฎมาตรา 231 วรรค 1
                 ข) ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่เหมาะสมและความยุติธรรมตามกฎหมายแรงงาน
                 ค) สวัสดิการประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม
                 ง) บำเหน็จบำนาญ

 

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของฆราวาส มีดังนี้ 
             10.2.1 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 22 กล่าวว่า “กฎหมายบ้านเมือง ส่วนที่ พระศาสนจักรให้ยึดถือนั้น ให้นำมาปฏิบัติในกฎหมายพระศาสนจักรพร้อมกับผลอันเดียวกัน ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎพระเจ้า และเว้นไว้แต่ว่ากฎหมายพระศาสนจักรได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”

             10.2.2 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1286 กล่าวว่า “ผู้บริหารทรัพย์สินฝ่ายโลก 1. ในการจ้างแรงงานต้องปฏิบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามหลักการ ที่พระศาสนจักรสั่งสอน และตามกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวกับแรงงานและวิชาสังคมด้วย 2. ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีแก่คนงานที่ทำงานตามที่ตกลงกัน เพื่อให้เขาสามารถจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับตนเองและคนที่ขึ้นอยู่กับเขาได้อย่างเหมาะสม”

             10.2.3 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 222 วรรค 2 กล่าวว่า “คริสตชนทีหน้าที่ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมโดยสำนึกถึงคำสั่งสอนของพระคริสต์ มีหน้าที่ช่วยเหลือคนยากจนจากทรัพย์สินของตนด้วย”

             10.2.4 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 281 วรรค 1 กล่าวว่า “เมื่อสมณะได้อุทิศตนเพื่องานของพระศาสนจักร เขาก็สามารถได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานภาพของเขา โดยพิจารณาทั้งในด้านหน้าที่การงานและสภาพของสถานที่และเวลา ค่าตอบนี้ควรเพียงพอสำหรับจ่ายเพื่อความจำเป็นของชีวิตตนเอง และเป็นค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมแก่บุคคลที่รับใช้เขา”

 

10.3 คำสอนของสังคายนาวาติกันที่ 2 เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาและสวัสดิการของฆราวาส

 

              10.3.1 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการแพร่ธรรมของฆราวาส (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM) ข้อ 24 กล่าวว่า “ผู้อภิบาลสัตบุรุษควรต้อนรับฆราวาสเหล่านี้ด้วยความยินดีและรู้คุณ ควรจะเอาใจใส่ให้เขามีความเป็นอยู่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ตามที่ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรมและความรักจะเรียกร้อง เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยอันจำเป็นแก่การครองชีพของเขาและครอบครัว และยังควรจัดให้ฆราวาสเหล่านี้ได้รับการอบรม ความช่วยเหลือและเครื่องบำรุงในทางวิญญาณที่จำเป็นด้วย”

 

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เกลือและแสงสว่าง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 ก. ความสำคัญ บทอ่านทั้งสามในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเสนอให้ตัวเราแต่ละคนนั้นเป็น...
“ความสุขแท้: ข่าวดี” ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (A)
“ความสุขแท้: ข่าวดี”ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์...
"จงเป็นแสงสว่าง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023 ก. ความสำคัญ 1.บทอ่านวันนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาคริสตชนรุ่นแรก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอห์น บอสโก...
ชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการเพื่อผู้รับเจิมถวายตน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคณะคามิลเลียน เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง คพ.กิตสดา คำศรี, MI บรรยายแก่ผู้ร่วมงาน คพ.สมชาติ ผิวเกลี้ยง,...
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับแผนกยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก...
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี บ้านหาดแตง
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี (บ้านหาดแตง)...
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27" พระเยซูเจ้า ต้นแบบครูคาทอลิก...
ฉลองวัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023...
ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน)
ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน) วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม...
พระศาสนจักรไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาเพื่ออุทิศแด่ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
พระศาสนจักรไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16วันศุกร์ที่ 6...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ ลสร. 009/2022เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022
ที่ สร.152/2022สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" (กจ. 1:8)

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก