UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี"
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021
ก. ความสำคัญ
            1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้บอกเราให้ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นชุมพาบาลหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดีอย่างไร นอกจากนั้นยังท้าทายเราให้ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้ในฐานะหัวหน้าของครอบครัว วัด สังคม กลุ่มองค์กรด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ดังนั้นคำว่า "ชุมพาบาล" หรือ "ผู้เลี้ยงแกะ" จึงไม่ได้หมายถึงบรรดาพระสงฆ์นักบวชเท่านั้น แต่หมายถึงคริสตชนทุกคนที่ได้รับเรียกให้ทำหน้าที่รับใช้และเป็นผู้นำในทุก ๆ ระดับ

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 23:1-6) ประกาศกเยเรมีย์ (ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช) ตำหนิผู้นำและกษัตริย์ชาวอิสราเอลที่ไม่เอาใจใส่ประชาชน ไม่สนใจคนยากจน ประกาศกยังได้กล่าวทำนายว่าจะมีชุมพาบาลคนใหม่ที่มาจากตระกูลของกษัตริย์ดาวิด ที่จะนำความสุขและความชอบธรรมกลับมาให้ชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง

            2. บทอ่านที่สอง (อฟ. 2:13-18) น.เปาโลแนะนำว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นชุมพาบาลทั้งของชาวยิวและคนต่างศาสนา และอธิบายว่าพระเยซูเจ้าในฐานะชุมพาบาลที่ดี และผู้ที่ทำให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าด้วยการมอบชีวิตของตนเองยอมตายบนไม้กางเขน

           3. พระวรสาร (มก. 6:30-34) น.มาระโกนำเสนอพระเยซูเจ้าในฐานะชุมพาบาลที่ดีที่มาทำให้คำสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับประกาศกเยเรมีย์ในบทอ่านที่หนึ่งเป็นจริง เราได้เห็นว่าพระเยซูทรงให้กำลังใจบรรดาอัครสาวกที่เพิ่งกลับมาจากการเทศนาครั้งแรกด้วยความเหน็ดเหนื่อย อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยประชาชนโดยเปรียบเทียบเหมือนกับ “ลูกแกะที่ขาดคนเลี้ยงดู”

ค. ปฏิบัติ
           1. “เราต้องพึ่งพาพระพรจากพระเจ้า” ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือหัวหน้าในระดับใด เราก็คือชุมพาบาล ยิ่งต้องรับผิดชอบมากหรือสูงเท่าใด เราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากเท่านั้น เราต้องสวดภาวนาเพื่อวอนขอพระพรแห่งสติปัญญาและพละกำลังเพื่อจะได้สามารถนำสมาชิกไปในหนทางที่ถูกต้อง เราต้องอ่านพระคัมภีร์และไตร่ตรองทุกวันเพื่อจะได้ทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในฐานะชุมพาบาลที่ดี และรับศีลมหาสนิทเพื่อเพิ่มพลังและความเข้มแข็งในชีวิต และยึดพระเยซูเป็นต้นแบบ

           2. “เราต้องสอนและดูแลประชาชน” พระศาสนจักรมีหน้าที่รับผิดชอบสองประการ คือ “การสอนและการดูแล” เรายังเป็นคริสตชนที่แท้จริงไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ได้ประกาศข่าวดีหรือพระวรสารให้ผู้อื่น “การสอน” พระวาจาของพระเจ้าเป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสตชน ส่วน “การดูแล” นั้น เป็นการปฏิบัติตามที่เราสอน ซึ่งคริสตชนทุกคนจะต้องนำความรักและความเมตตาของพระเยซูเจ้าไปมอบให้คนในสังคม ด้วยการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและจิตใจ ทั้งด้วยการกระทำเป็นการส่วนตัวหรือกระทำในนามของกลุ่มองค์กร หรือในนามของวัดของเรา

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"อย่าใจแคบ" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 ก. ความสำคัญ 1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง...
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ก....
"พระเยซูของแท้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ...
"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเลขาธิการสมัชชา พร้อมด้วยทีมวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสังฆมณทล และเพื่อพิจารณาแบบสอบถามประชากรของพระเจ้าก่อนการสมัชชา ณ ห้องประชุมสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : ซิสเตอร์ ผู้รับใช้ (SIHM Sister):::: กำหนดการภาวนา ::::
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ