UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อยอห์น บอสโก ไพยง มนิราช
คุณพ่อยอห์น บอสโก ไพยง มนิราช

เกิด: 27 มกราคม ค.ศ. 1954
สัตบุรุษ / ล้างบาป:    วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
ครอบครัว:    เป็นบุตรของ ยอแซฟ แช และ มารีอา เยื้อน มนิราช


การศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ม.ศ. 5)
อุดมศึกษา: - สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
      - สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
      - ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา ประเทศอิตาลี
      - ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา ประเทศอิตาลี


กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร: คุณพ่อหลุยส์ ฟอเลียตี (ซดบ.)
แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์:    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1976
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม
                                           โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม:     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1978
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม
                                           โดย พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร:       เมื่อมิถุนายน 1980
                                           ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
                                           โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์:         วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1981
                                           ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
                                           โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

ตำแหน่งหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1981-1982    ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
ปี 1983            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
                      ผู้จัดการ - ครูใหญ่ โรงเรียนดำเนินวิทยา
ปี 1984-1987    ศึกษาต่อ ณ ประเทศอิตาลี
ปี 1988-1989    เลขานุการพระสังฆราช
ปี 1990-1991    รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปี 1992-1997    เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                      อธิการโรงเรียนดรุณานุกูล
ปี 1998            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
                      อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปี 1999            อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
                      ประธานกรรมการอภิบาลคู่สมรสไม่เรียบร้อยในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2000-2004    เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
                      อธิการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
                      อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีบริหารธุรกิจ
                      ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายกฎหมาย
ปี 2003-2005    กรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักรของสภาพระสังฆราช
                      อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแสงธรรม
ปี 2005            เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 2006-2012    ดูแลงานด้านศาลพระศาสนจักร
ปี 2011            ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานสังฆมณฑล
                      แชลเซลเลอร์
ปี 2012-2016    อุปสังฆราช
                      ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
ปี 2016            รักษาการเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                      จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อฆราวาส
                     พระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปี 2017-ปัจจุบัน    ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายกฎหมายพระศาสนจักร
                        หัวหน้าทีมอบรม
                        พักรักษาสุขภาพ

คติพจน์        ชีวิตนี้ เพื่อพระองค์

ความในใจโอกาสวันกตัญญู
    65 ปีแห่งความรู้... พระคุณต่อพระเจ้าที่ทรงนำ คุ้มครองและช่วยเหลือเสมอ
    65 ปีแห่งความรักและเมตตา... จากบรรดาพระสังฆราช พี่น้องสงฆ์และนักบวชผู้รับเจิมถวายตน  
    65 ปีแห่งความกตัญญู... ต่อคณาจารย์ คุณครูและผู้มีพระคุณ
    65 ปีแห่งความสุข... ที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ