UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อวินเซนต์ เดอ ปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ
คุณพ่อวินเซนต์ เดอ ปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ

เกิด:                11 มีนาคม ค.ศ.1964
สัตบุรุษ / ล้างบาป:    วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
ครอบครัว:       เป็นบุตรของ อันตน สุภาพ ยนปลัดยศ และ เทเรซา กิมเฮี๊ยะ ยนปลัดยศ
                      มีพี่น้อง 11 คน ชาย 6 คน หญิง 4 คน เป็นคนที่ 8


การศึกษา
ประถมศึกษา:   โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
มัธยมศึกษา:    โรงเรียนดรุณาราชบุรี
อุดมศึกษา:    - สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
                    - สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
            
กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อหลุยส์ ฟอเลียตี (ซดบ.)
แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์:    15 สิงหาคม ค.ศ. 1981  
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                           โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม:     15 สิงหาคม ค.ศ. 1982    
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                           โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร:       15 สิงหาคม ค.ศ. 1983  
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                          โดย พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์:         11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
                                           ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
                                          โดย สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

ตำแหน่งหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1984                 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
                           ดูแลคริสตชนหมู่บ้านซอนต้าพัฒนา หนองนกกระเรียน
ปี 1985-1988         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
                           ผู้จัดการโรงเรียนดำเนินวิทยา
ปี 1989                 เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
                           เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ
ปี 1989-1996        ผู้จัดการโรงเรียนอนุชนศึกษา
ปี 1990-1996        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ
ปี 1997-1999        เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
ปี 1997-2000        ผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์
ปี 2000                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
ปี 2001-2002        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
ปี 2002                อภิบาลผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองราชบุรี
                          ดูแลบ้านพักพระสงฆ์ (ศูนย์เก่า)
                          ฟังแก้บาปนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี และสามเณร
ปี 2003-2004        เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล
ปี 2005-2008        เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
                          ผู้จัดการโรงเรียนธีรศาสตร์
ปี 2009-2011        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                          อธิการโรงเรียนดรุณานุกูล
ปี 2012-2016        เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
ปี 2017-ปัจจุบัน     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                          ผู้บริหารโรงเรียนดรุณานุกูล

คติพจน์        “คน ๆ เดียวจะทำให้ทุกคนพอใจเป็นเรื่องที่ยาก
แต่หลายคนจะพอใจในคน ๆ เดียว เป็นเรื่องที่ง่ายกว่า.. ดั่งพระเยซูเจ้า”

ความในใจโอกาสวันกตัญญู
ชีวิตที่ดี ๆ ไม่มีใครสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับตัวเราได้ นอกจากตัวเราที่จะหยิบยื่นสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตที่ดี ๆ ของตัวเราเอง
    พระเจ้าประทานชีวิต ประทานวัน เวลา และโอกาสให้กับเรา เราจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งเหล่านั้น เพื่อหยิบยื่นสิ่งที่ดี ๆ และชีวิตที่ดี ๆ ให้กับตัวของเราเอง
    ขอโมทนาคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ