UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ
คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ

เกิด:            30 มกราคม ค.ศ. 1954
สัตบุรุษ / ล้างบาป:    วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม
ครอบครัว:        เป็นบุตรของ ยอแซฟ กิมม้วน กิจเจริญ และเทเรซา ซิ้วฮ้อ กิจเจริญ


การศึกษา
ประถมศึกษา:        โรงเรียนดำเนินวิทยา (ป.4)
มัธยมศึกษา:    โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ม.ศ. 5)
อุดมศึกษา:   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
                   - ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
                   - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม)
                   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                   - Diploma in Social Development, Coady Internaional Institute,   
                     St. Francis Xavier University ประเทศแคนาดา
                   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร        คุณพ่อเปโตร ชวลิต วินิตกูล
แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์:    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1981
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม
                                           โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม:     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1982
                                           ณ สามเณราลัยแสงธรรม
                                           โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร:       เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1984
                                           ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                                           โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์:         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1985
                                           ณ วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย

                                           โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ตำแหน่งหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1985             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
ปี 1986-1987     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
                       จิตตาภิบาลโรงเรียนเทพินทร์พิทยา
ปี 1988-1989     เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
ปี 1990             ช่วยงานอภิบาลวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง (ศุกร์ต้นเดือน และวันอาทิตย์)
ปี 1991-1992     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
                       ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา และหน่วยงานโคเออร์
ปี 1993             ศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา
ปี 1994-1995    ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
                      อภิบาลกลุ่มคริสตชนแม่สะมิ้ง เขตชนกลุ่มน้อยกระเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 1996-1997    ช่วยงานสังคมพัฒนาระดับชาติ
ปี 1998            เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (CCTD)
ปี 2001            เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 2003            ประธานคณะกรรมการเพื่อการท่องเที่ยว ประธานคณะกรรมการเพื่อสตรี
ปี 2005            เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
                      ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม
                      จิตตาธิการหน่วยงานโคเออร์
ปี 2006            เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย ดูแลฟาร์มวัวนมซอนต้า
ปี 2012            เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
                      ดูแลบ้านเย็นเนซาเร็ท
                      จิตตาธิการคณะคูร์ซิลโลสังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2017            เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง
ปี 2019            เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
                      จิตตาธิการคณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา ประเทศไทย
                      จิตตาธิการคณะคูร์ซิลโลสังฆมณฑลราชบุรี
                     จิตตาธิการคณะพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี

คติพจน์        “มีพระหรรษทานของพระเจ้า สามารถชนะทุกอุปสรรคได้”

ความในใจโอกาสวันกตัญญู
    34 ปี 6 เดือน แห่งการเป็นสงฆ์ผู้รับใช้ในสังฆมณฑลราชบุรีช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดการและผู้นำทางในงานทุกอย่าง หลายครั้งที่เกือบหลงทางเพราะกระแสสังคมทางโลก แม้แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ถ้าเป็นงานของพระซึ่งทำด้วยใจบริสุทธิ์ ผมก็สามารถทำตามความสามารถและพละกำลังที่มี และสิ่งต่าง ๆ ก็ผ่านไป เกิดผลตามพระประสงค์
ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้ตลอดมา
ขอบคุณพระสังฆราชและพี่น้องพระสงฆ์ผู้ร่วมงานในสังฆมณฑลราชบุรี ทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้ว สำหรับคำแนะนำ กำลังใจ และโอกาสดี ๆ ที่ได้ทำงานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ
    ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่รับศีลบวช เป็นต้น ครอบครัว และอีกหลาย ๆ ท่านที่เคยร่วมงานอภิบาล พัฒนา แพร่ธรรม เมตตาสงเคราะห์ ทั้งในเขตประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
    ท้ายที่สุด ผมจะไม่ลืมทุกท่านในคำภาวนาและในทุก ๆ มิสซา ขอพระเจ้าทรงตอบแทนทุกท่านทั้งฝ่ายกายและจิตใจเป็นร้อยเท่าพันทวี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ