UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำเนินสดวก
คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำเนินสดวก

วันเกิด            20 พฤษภาคม ค.ศ. 1954
เป็นสัตบุรุษ        วัดคอนเซ็ปชัน สามเสน
ครอบครัว    เป็นบุตรของยอแซฟ ปรีดา และ เซซีลีอา มณเฑียร ดำเนินสดวก
                  พี่น้อง 12 คน ชาย 8 คน หญิง 4 คน เป็นคนที่ 9


การศึกษา
ระดับประถมศึกษา       โรงเรียนพระแม่มารี
                                 โรงเรียนดำเนินวิทยา
ระดับมัธยมศึกษา        โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับอุดมศึกษา      - สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม
                             - สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม
                             - สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กระแสเรียก            
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเปโตร ชวลิต วินิตกุล
บ้านเณรเล็ก            สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
บ้านเณรใหญ่          สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์        วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1980  
                                              ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                              โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม         วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1981    
                                              ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                              โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
บวชเป็นสังฆานุกร                    วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1982     
                                              ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                              โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์              วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1983   
                                               ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

                                              โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1983-1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                          ผู้จัดการโรงเรียนดรุณานุเคราะห์
ปี 1987-1990        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี  ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปี 1991-1992        เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
ปี 1992-1994        ดูแลพระสงฆ์อาวุโส
ปี 1992-1998        อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
ปี 1994-1996        อภิบาลกลุ่มคริสตชนหนองปลาไหล ยางโทน
ปี 1996-1997        ดูแลกิจการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนชาย ดอนตะโก
                          อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
ปี 1997-1998        รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนหนองปลาไหล
ปี 1998-1999        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง  ผู้จัดการโรงเรียนดรุณานุกูล
ปี 1999-2000        เจ้าอาวาสกลุ่มคริสตชนบ้านไทรงาม
ปี 2000-2001        รองอธิการ/ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
                          ช่วยงานอภิบาลวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
ปี 2001-ปัจจุบัน     ประธานคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2001                เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
                          ร่วมโครงการพักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
ปี 2002-2005        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง     ผู้จัดการโรงเรียนดรุณานุกูล
ปี 2005-2006        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
ปี 2007-2016        ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2008-ปัจจุบัน     เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
                          ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ปี 2012-2016        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
                          ประธานคณะกรรมการเพื่อพระสงฆ์
ปี 2017-ปัจจุบัน     อุปสังฆราช
                          ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
                          เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
คติพจน์        “กินแต่ผักเมื่อมีความรัก ย่อมดีกว่ากินเนื้อโคขุนเมื่อมีความเกลียดชัง” (สภษ 15:17)

ความในใจโอกาสวันกตัญญู
           ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำพระทัยดีที่ทรงเรียกและเลือกผมมาเป็นพระสงฆ์ เพราะรู้ดีว่าตลอดระยะเวลา 36 ปี แห่งการรับใช้พระองค์ ผมเป็นคนอ่อนแอ เห็นแก่ตัว และขาดความรักต่อเพื่อนมนุษย์ แต่พระองค์ก็ให้โอกาสผมเสมอ เพราะผมเชื่อเสมอว่า “ผิดพลาดคือมนุษย์  อภัยไม่สิ้นสุดคือพระเจ้า” วันใดที่ผมหยุดให้อภัยผู้อื่น พระเจ้าคงหยุดให้อภัยเราเช่นกัน
    ผมไม่ได้เป็นคนดี คนเก่ง แถมยังเป็นคนอ่อนแอ แต่สามารถมีชีวิตและทำงานรับใช้ทุกคนได้โดยอาศัยคำภาวนาจากผู้ที่สวดภาวนาให้ เพราะผมยังมีความอ่อนแอตามประสามนุษย์ซึ่งต้องการคำภาวนาเป็นอย่างมาก จึงเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าผมต้องภาวนาเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ
    ปีนี้อายุ 65 ปี ศัพท์ชาวบ้านเขาว่า “แก่แล้ว.. อยู่บ้านเลี้ยงหลานเถอะ” แต่เป็นโชคดีของผมที่ไม่มีหลานให้เลี้ยง มีเพียงแต่ชาวบ้านที่ต่างเฝ้ารอผมฟังแก้บาปและถวายมิสซาให้ เรื่องความแก่หยุดไม่ได้ งานของพระก็หยุดไม่ได้เช่นกัน “เพราะคำว่าสงฆ์  ไม่มีคำว่าเกษียณ”  ขอบพระคุณพระเจ้า...ที่เลือกให้ผมเป็นผู้รับใช้

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ