UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร
คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร

เกิด:            10 กันยายน ค.ศ. 1954
สัตบุรุษ / ล้างบาป:    วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
ครอบครัว:        เป็นบุตรของ ยอแซฟ สุรศิลป์ สุวดินทร์กูร และ เทเรซา เรวดี สุวดินทร์กูร


การศึกษา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา:        โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (ป.1 - ป.4)
                                              โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ป.5- ม.ศ. 3)
                                              โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (ม.ศ.4)
                                              โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ม.ศ. 5)
อุดมศึกษา:    - สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
                    - สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
                    - ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                    - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระแสเรียก
คุณพ่ออันเดรอา อาแนลลี เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1977 
                                          ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                          โดย พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1978 
                                          ณ สามเณราลัยแสงธรรม

                                         โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร       เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1980
                                          ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
                                         โดย พระสังฆราชยอเซฟ เอก ทับปิง
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1980
                                          ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
                                         โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1980-1982        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
ปี 1982-1983        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
ปี 1983-1984        เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
ปี 1985-1986        ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์
ปี 1987-1989        อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
ปี 1990-1991        ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 1992-1995        หัวหน้าศูนย์วิชาการ
ปี 1996                อธิการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
ปี 1997                เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
ปี 1998-1999        เจ้าอาวาสกลุ่มคริสตชนหนองปลาไหล
ปี 1998-2001        รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีพาณิชยการ
                          ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2000-2001        รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปี 2001-2003        ช่วยงานข้อมูลสารสนเทศของสังฆมณฑล
                          ศึกษาอบรมชีวิตจิต
ปี 2003-2004        ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายสำนักงานสังฆมณฑล
                          ช่วยงานอภิบาลวันศุกร์ต้นเดือน อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 2004-2005        อธิการโรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการ    
ปี 2005-2011        ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายสำนักงานสังฆมณฑล
                          ปฏิบัติและศึกษาด้านจิตภาวนา
ปี 2011-2019        พระสงฆ์วิญญาณรักษ์สามเณราลัยแสงธรรม
ปี 2019                จิตตาธิการศูนย์ภาวนาทาบอร์
                          ดูแลงานระบบบัญชีวัด โรงเรียน และหน่วยงานของสังฆมณฑล
คติพจน์        “มาเพื่อรับใช้และมอบชีวิตของตน.....” (มธ 20:28)

ความในใจโอกาสวันกตัญญู
     ผมคิดว่าผมไม่สมควรจะได้รับคำขอบคุณจากใคร  มีแต่ผมที่ต้องเป็นคนขอบคุณ
    ขอบคุณพระที่รัก เมตตา ให้อภัยและดูแลมาตลอดชีวิต ขอบคุณสังฆมณฑลที่รับผมเข้าอยู่ในครอบครัวสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี ขอบคุณพระคุณเจ้า เพื่อนพระสงฆ์ที่ทุกข์สุขที่ถูกผิด  ก็เดินร่วมทางประคับประคองกันมาตลอด ขอบคุณสัตบุรุษ เพื่อนครู  เพื่อนผู้ร่วมงานในที่ต่าง ๆ  ที่ร่วมมือ  อดทน  และยอมรับในความอ่อนแอ แม้ความผิดพลาดของผม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก