UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สังฆมณฑลราชบุรีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ"
สังฆมณฑลราชบุรีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ"

      วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  ท่านชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ท่านหวาง ฮุ่ยซาง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ท่านจ้าว กั๋วเสียง ประธานศูนย์สอบ HSK (ประเทศไทย) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

    ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกาเรียนภาษาจีน  เพื่อนาคตที่ก้าวหน้า  สังฆมณฑลราชบุรีจึงตัดสินใจก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อขึ้น  โดยตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาครูและนักเรียน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาต่อในประเทศจีน หรือทำงานที่ใช้ความรู้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ  ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาจีน HSK, HSKK, YCT พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีเป้าหมาย

        นอกจากจัดหาทุนการศึกษาและสถานที่เรียนตามความต้องการของผู้เรียน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ ยังจัดหาครูผู้สอนภาษาจีน ที่มีความรู้ความสามารถ และจัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ภาพข่าวจากเพจ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก