UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของยอห์น บอสโก สมบัติ  จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด
ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์
เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 สิริอายุ 81 ปี
จึงขอแจ้งกำหนดการอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ ณ วัดอัครเทวดา มีคาแอล ดอนกระเบื้อง ดังนี้

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 19:15 น. สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ
วันพฤหัสฯ ที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 19:30 น. สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 19:15 น. สวดภาวนาและมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ
สังฆมณฑลเป็นเจ้าภาพ
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 09:30 น. มิสซาปลงศพ

แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก