UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ  จูรอด
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด

             คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สัตบุรษและญาติพี่น้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

 

ภาพ-ข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก