UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พระเจ้าองค์ความรัก เปิดเผยพระองค์อย่างชัดเจนในองค์พระเยซู (ข้อ 8-9, 13)
    พระบิดาทรงส่งพระเยซูเจ้า ลงมาเจริญชีวิตอย่างยากจน อยู่เคียงข้างคนบาปและคนต่ำต้อยทุกรูปแบบ ในสมัยของพระองค์ ทรงสอนด้วยวาจาและกิจการที่ชัดเจน และทรงอุทิศมอบชีวิตของพระองค์รับทรมานและตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปของมนุษย์ตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า เผยให้เห็นถึงความรักเมตตาที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน

    ดังนี้ พระสงฆ์ นักบวช ผู้บริหาร ครู นักเรียน หรือบุคลากร (คริสตชน) ที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก ต้องเจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าโดยการอุทิศตน ทำภารกิจการงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มศักยภาพ อยู่เคียงข้าง และช่วยเหลือคนยากจนและผู้รอคอยโอกาส รวมถึงอภิบาลดูแลครอบครัวของนักเรียน เป็นต้นครอบครัวที่แตกแยก หรือประสบปัญหาต่าง ๆ  

    ผู้ทำงานด้านการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี บริหารและอภิบาลด้วยแนววิถีคริสตชนทั้งด้วยความคิด วาจา และกิจการที่เป็นรูปธรรมในฐานะเป็นคริสตชนหรือศิษย์พระคริสตเจ้า รวมถึงพยายามให้ผู้นับถือต่างความเชื่อที่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง หรือชุมชนใกล้เคียง ได้มีประสบการณ์และซึมซับบรรยากาศคาทอลิก และสัมผัสได้ถึงชุมชนคริสตชนที่มีความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาศัยการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตจริง สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการทำหน้าที่ “ศิษย์ธรรมทูต” และเป็นแรงผลักดันช่วยให้ชีวิตคริสตชนของเราเติบโตเข้มแข็งแล้ว ยังถือเป็นการประกาศข่าวดีใหม่แก่เพื่อนพี่น้องรอบข้างด้วย  เรามีหน้าที่ทำภารกิจของพระเยซูเจ้า ส่วนพระจิตเจ้าจะทรงเป็นผู้ทำให้เติบโตและเกิดผลเอง


การพบปะส่วนบุคคลกับพระเยซูเจ้า และ การกลับใจ (ข้อ 10-11, 14)
    กฤษฎีกาฯ แบ่งกลุ่มคนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
        (1) คริสตชนที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำ
        (2) คริสตชนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพันธกิจ
        (3) ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า


    ทั้งสามกลุ่มนี้ ต้องได้รับการสนับสนุนและเอื้ออำนวยให้พวกเขาได้รับรู้และมีประสบการณ์ส่วนบุคคลกับพระเยซูคริสตเจ้าได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ ซึ่งจะทำให้เกิดการกลับใจตามมา อีกทั้ง “คริสตชนรุ่นพี่” หรือผู้ที่เข้มแข็งด้านความเชื่อ      จะต้องเป็นแบบอย่าง และแบ่งปันชีวิตให้กับ   “คริสตชนรุ่นน้อง” ผู้ที่กำลังเติบโตด้านความเชื่อ รวมถึงผู้สนใจจะรับฟังข่าวดีของพระเยซูเจ้า ซึ่งในโรงเรียนคาทอลิกถือเป็น “สนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดี” ที่สำคัญ ซึ่งนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกมากกว่าร้อยละ 75 เป็นผู้ที่นับถือความเชื่ออื่น (เช่น พุทธ อิสลาม) พวกเขาเหล่านี้ ควรได้รับการซึมซับและหล่อหลอม  ด้วยหลักการบริหารและอบรมอภิบาลตามแนวทางคาทอลิก   ข่าวดีของพระคริสตเจ้าจะถูกประกาศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม     การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก การอบรมดูแลติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด  การมีความรักเมตตาควบคู่กับความยุติธรรม   รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและครู ให้กับบรรดานักเรียนและผู้ปกครอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่พบปะหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนคาทอลิกได้มีประสบการณ์หรือสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและอารยธรรมแห่งความรัก  (ของพระเยซูคริสตเจ้า) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียนคาทอลิกเอง    และยังถือเป็นรูปแบบที่ชัดเจนของการประกาศข่าวดีใหม่อีกด้วย

การหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อด้วยพระวาจา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ และชุมชนคริสตชน (ข้อ 12)
     ต้นไม้ต้องการน้ำ ปุ๋ย สารอาหาร และอากาศ เพื่อหล่อเลี้ยง กิ่ง ก้าน ใบ ลำต้นให้เติบใหญ่แข็งแรงฉันใด ชีวิตคริสตชนก็ฉันนั้น ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณด้วยพระวาจาพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนคาทอลิกจึงต้องซื่อสัตย์ต่อพันธกิจนี้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อของนักเรียนและครูคาทอลิกผ่านทางการส่งเสริมให้มีการสวดภาวนาประจำวัน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน การจัดให้มีการสอนคำสอนในโรงเรียน การบริการศีลอภัยบาปให้นักเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน การขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์   การจัดให้มีวจนพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ การจัดงานในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ เช่น ฉลองศาสนามของวัดและของโรงเรียน    การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส รวมถึงการเตรียมนักเรียนเพื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง และการรื้อฟื้นคำสัญญาของศีลล้างบาปอย่างสง่า รวมถึงกิจกรรมตามองค์กรคาทอลิก  เช่น  ยุวธรรมทูต กองหน้าพลศีล วาย.ซี.เอส. เป็นต้น

    สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูชีวิตความเชื่อของบรรดานักเรียนและครูคาทอลิก อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือประกาศข่าวดีให้กับผู้นับถือความเชื่ออื่นอีกทางหนึ่ง


    สิ่งสำคัญและทรงพลังมากที่สุดในการ เป็น “ศิษย์พระคริสต์  เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”  คือ การเดินตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ด้วยการเจริญชีวิต เป็นคริสตชนรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างดีให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา ทั้งด้วยความคิด วาจา พฤติกรรม และกิจการที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงอุทิศตนทุ่มเทให้กับพันธกิจที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ควบคู่กับการหล่อเลี้ยงชีวิตจิตของเราด้วยการภาวนา พิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆนี่คือ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของการดำเนินงานของโรงเรียนคาทอลิก   เป็นต้นของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทยของเรา

( จากคอลัมน์ การเจริญชีวิตคริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก : บทไตร่ตรองจากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015  โดย คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด @ สารสังฆมณฑลราชบุรี  ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2017)

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ก.ความสำคัญ...
"กษัตริย์แห่งความรัก" ข่าวดี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล(B)วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล...
"เตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ