UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่ออันเดร ศิริศักดิ์ ยอแซฟ

ชื่อ - สกุล          คุณพ่ออันเดร ศิริศักดิ์ ยอแซฟ

วันเกิด               2 พฤษภาคม 2507/1964

วันบวช               31 มกราคม 2536/1993

ตำแหน่งหน้าที่    ประธานคณะกรรมการเพื่อสื่อมวลชน
                       

บทเทศน์วันอาทิตย์

"บ้านที่มีความสุข"ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022 ก. ความสำคัญ...
ข่าวดีวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง (C)
ข่าวดีวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง (C)วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022 ก. ความสำคัญ 1. การรับพิธีล้างจาก น.ยอห์นเป็นเหตุการณ์สำคัญมากในชีวิตของพระเยซูเจ้า...
"ดวงดาวและโหราจารย์" ข่าวดีวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ (C)วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022 ก. ความสำคัญ 1. เราฉลองการแสดงองค์หรือการเปิดเผยพระองค์เองให้สาธารณะชนได้รับรู้...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลอง 125 ปี อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ฉลอง 125 ปี อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2021 เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศัดิ์...
เปิด-เสก “บ้านพระหฤทัย” อนุสรณ์บ้านเณรเก่า 3 สมัย
เปิด-เสก “บ้านพระหฤทัย” อนุสรณ์บ้านเณรเก่า 3 สมัย วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2021 สังฆมณฑลราชบุรีจัดพิธีเปิด-เสก "บ้านพระหฤทัย" ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ