UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่ออันเดร ปรีชา พลอยจินดา
ชื่อ - สกุล          คุณพ่ออันเดร ปรีชา  พลอยจินดา

วันเกิด               5 พฤษภาคม 2493/1950

วันบวช              22 พฤษภาคม 2519/1976

ตำแหน่งหน้าที่    เจ้าอาวาสวัด แม่พระสายประคำ หลักห้า

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก