UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยอแซฟ  ปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

ชื่อ - สกุล            คุณพ่อยอแซฟ  ปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

วันเกิด                 5 สิงหาคม 2521/1978

วันบวช                20 มิถุนายน 2553/2010

ตำแหน่งหน้าที่     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
                            ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ของสังฆมณฑล
                            ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม
                            ผู้แนะนำวิญญาณ (spiritual director) ของสามเณรแห่งสามเณราลัยแม่พระนิรมล
                            เตรียมศึกษาต่อ 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก