UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อโดมินิก ซาวีโอ ศราวิน  พัดศรีเรืองชื่อ - สกุล         คุณพ่อโดมินิก ซาวีโอ ศราวิน  พัดศรีเรือง

วันเกิด                 30 กรกฎาคม 2526/1983

วันบวช               17 มิถุนายน 2555/2012

ตำแหน่งหน้าที่    เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
                           ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม
                           ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาสังคม
                           ประธานคณะกรรมการเพื่อการอภิบาลสังคม
                           ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา

                           ศึกษาต่อในประเทศ 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก