UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเบเนดิกต์ รุ่งเรือง สารสุข
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเบเนดิกต์ รุ่งเรือง  สารสุข

วันเกิด               21 มีนาคม 2515/1972

วันบวช              16 มิถุนายน 2545/2002

ตำแหน่งหน้าที่   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
                          ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินวิทยา

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก