UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ นิลเพ็ชร
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์  นิลเพ็ชร

วันเกิด               27 สิงหาคม 2516/1973

วันบวช              16 มิถุนายน 2545/2002

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง
                       
                      

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก