UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด

วันเกิด               29 สิงหาคม 2516/1973

วันบวช              16 มิถุนายน 2545/2002

ตำแหน่งหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
                        ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี
                        หัวหน้าศูนย์วิชาการ

                          
ผู้แนะนำวิญญาณ (spiritual director) ของสามเณรแห่งสามเณราลัยแม่พระนิรมล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก