Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03169629
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
490
1625
6231
27818
46012
3169629
Your IP: 3.236.156.34
2021-01-21 09:19

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข่าวดีวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ข่าวดีวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล
(วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020)

ก.ความสำคัญ           
   1.วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในปี ค.ศ.1926  (94 ปีมาแล้ว) ที่ทรงปรารถนาให้คริสตชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันแพร่ธรรมสากล โดยให้สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เป็นเจ้าภาพเชิญชวนให้คริสตชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ร่วมใจกัน “สวดภาวนา” และ “การถวายเงิน” เพื่องานแพร่ธรรมทั่วโลก

    2. เงินถวายที่ได้รับจากสัตบุรุษทั่วโลกจะได้รับการจัดสรรไปยังประเทศที่ยากจน หรือประเทศที่เพิ่งจัดตั้งพระศาสนจักรที่ได้ทำโครงการขอทุนมายังสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) กรุงโรม ซึ่งมีสมาชิกเป็นตัวแทนประเทศละ 1 คน (ประเทศไทยมีคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี เป็นผู้อำนายการ) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาปีละ 1 ครั้งในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

    3. เงินถวายถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาเด็กยากจนมากกว่า 1,200 โรงเรียน คลินิกผู้ป่วยยากจนและคนใกล้ตาย 9,000 แห่ง การฝึกอบรมนักบวชชายหญิง 9,000 คน ที่พักและอาหารให้เด็กกำพร้า 10,000 คน สามเณรเล็ก กลาง ใหญ่ 30,000 คน นอกจากนั้นยังมี ยานพาหนะ จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เพื่อการแพร่ธรรม บ้านพัก ศาลาพักศพ สำนักงานสังฆมณฑลที่จัดตั้งใหม่ ครูคำสอน สื่อสารมวลชน ฯลฯ สำหรับประเทศไทย ทุกสังฆมณฑลก็ได้รับการสนับสนุนเพื่องานแพร่ธรรมด้วยเช่นเดียวกัน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน       
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 56:1,6-7) ประกาศกอิสยาห์ได้ทำหน้าที่นำสารของพระเจ้ามาประกาศให้ชาวอิสรเอลและคนต่างชาติได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรม เป็นต้นในเรื่องของการอธิษฐานภาวนา

    2.บทสดุดี (สดด. 67) บทเชิญชวนให้นานาชาติได้ มารู้จักและรับความรอดพ้นจากบาป

    3.บทอ่านที่สอง (กจ. 13:46-49) นักบุญเปาโลและบารนาบัสได้อธิบายสาเหตุที่ต้องออกไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างๆชาติ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ชาวยิวปฏิเสธที่จะยอมรับ และเพื่อสนองตอบพระบัญชาที่ให้สานุศิษย์นำความรอดไปจนสุดปลายแผ่นดิน

    4.พระวรสาร (มธ. 28:16-20) หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับฟื้นคืนชีพและก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพระบัญชาที่ยิ่งใหญ่ให้เราทุกคน คือ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ...” ถ้อยคำนี้เป็นมรดกที่เราทุกคนจะต้องตอบรับ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

    5. สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2020 1) คำขวัญ คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6:8) 2) พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนให้เราไตร่ตรองสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่ท้าทายเราไม่ให้อยู่นิ่งเฉย เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว เช่น โรคระบาดโควิด-19 คนที่ตายตามลำพัง ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูญเสียงานและรายได้ ผู้ที่ไม่มีบ้านและอาหาร ฯลฯ 3) ทรงเปรียบเทียบพวกเราเหมือนศิษย์ที่อยู่ในเรือที่กำลังถูกพายุ เราจึงต้องปลอบโยนกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แค่เว้นระยะห่างทางสังคม เก็บตัวอยู่ต่างหาก แต่ต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น 4) การนำความรักไปสู่ผู้ที่กำลังต้องการนี้แหละคือการประกาศข่าวดี

ค.ปฏิบัติ     

    1. “ภาวนา” ให้เราอุทิศบุญกุศลจากมิสซาและคำภาวนาในวันนี้เพื่องานแพร่ธรรมทั้งในระดับวัดของเรา ประเทศของเราและ ทั่วโลก และก่อนนอนขอให้อุทิศการสวดวันทามารีย์ 1 บทเพื่องานแพร่ธรรมสากล
    2. “ถวายเงิน” ในพิธีมิสซา หรือ ใส่ซองพิเศษเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมโดยสังฆมณฆลจะได้รวบรวมส่งไปยังสันตะสำนัก
    3. “สมัครเข้าเป็นสมาชิกฆราวาสแพร่ธรรม” ในองค์กรใดองค์หนึ่งของวัดและสังฆมณฑล

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์