UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

        2. ท่านทั้งสองมีความสำคัญด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน น.เปโตรมีความสำคัญเพราะว่าท่านเป็นสันตะปาปาองค์แรกและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพระศาสนจักรในยุคนั้นและทำให้พระศาสนจักรได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากวันที่พระจิตเสด็จลงมา(Pentecost)

    ในปีแรก ๆ หลังจากวันพระจิตเสด็จลงมา คนที่หันมานับถือพระเยซูส่วนใหญ่เป็นชาวยิว พวกเขายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่บาป ดังนั้นพระศาสนจักรในยุคแรกจึงเป็นพระศาสนจักรชาวยิวแต่เมื่อเวลาผ่านไป น.เปาโลเริ่มเทศนาให้กับคนที่ไม่ใช่ชาวยิว ที่เรียกว่าคนต่างศาสนา (Gentiles)การเทศน์ของท่านบังเกิดผลอย่างมากมาย ท่านได้นำคนที่ไม่ใช่ชาวยิวเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรจำนวนมาก

    ดังนั้นทั้ง น.เปโตรและ น.เปาโลต่างมีบทบาทที่สำคัญของพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรก น.เปโตรช่วยทำให้พระศาสนจักรมีความเป็นหนึ่งเดียวและตลอดชีวิตของท่านได้เผยแพร่ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูไปตลอดทั้งตะวันออกกลางและยุโรป ส่วน น.เปาโลสอนชาวยิวว่าพระเยซูทรงทำให้ความหวังในพันธสัญญาเดิมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสอนคนที่ไม่ใช่ชาวยิวว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่บาป ของเรา ดังนั้นเมื่อเราเห็นรูปปั้นของท่านที่ใด เรามักจะเห็นรูปของ น.เปโตรถือกุญแจ เป็นสัญลักษณ์ถึงหน้าที่การเป็นหัวหน้าของพระศาสนจักร และ น.เปาโลถือพระคัมภีร์ เป็นสัญลักษณ์ของการเทศนา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 12:1-11) เราได้ทบทวนเหตุการณ์ที่ น.เปโตรและสมาชิกของพระศาสนจักรถูกเบียดเบียนอย่างหนักในสมัยของกษัตริย์เฮโรด ท่ามกลางความยากลำบาก สมาชิกของพระศาสนจักรได้ร่วมใจกันภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อท่าน ที่สุดพระเจ้าทรงช่วยเหลือ น.เปโตรให้รอดพ้นจากการจองจำอย่างน่าอัศจรรย์

       2.บทอ่านที่สอง (2ทธ. 4:6-8,17-18) เราได้รับรู้ชีวิตการทำงานที่ยากลำบากของ น.เปาโล ท่านสารภาพว่าท่ามกลางความยากลำบากจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกนั้น ท่านยังคงรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงยืนเคียงข้างและประทานกำลังให้

       3.พระวรสาร (มธ. 16:13-19) หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมงานกับบรรดาศิษย์มาเป็นเวลานาน พระองค์ทรงตรวจสอบความเชื่อของพวกเขา โดยถามว่า “ท่านคิดว่าเราเป็นใคร” คำตอบของ น.เปโตรศิษย์ที่เป็นชาวประมงธรรมดา ๆ เป็นที่พอพระทัย พระองค์จึงทรงมอบหมายตำแหน่งผู้นำของพระศาสนจักรให้

ค. ปฏิบัติ              
    1. “เราทุกคนรับใช้พระเจ้าได้” พระศาสนจักรต้องการบุคคลที่มีความสามารถหลายหลากและแตกต่างกันมาเสริมเติมเต็มงานของพระศาสนจักร เราต้องการคนที่นิ่ง รอบคอบ อย่าง น.เปโตร ในเวลาเดียวกัน เราต้องการคนที่กล้าหาญ รวดเร็ว อย่าง น.เปาโล เราต้องการคนที่ชอบอยู่กับบ้าน ในเวลาเดียวกันเราก็จำเป็นต้องมีคนที่ออกไปทำงานนอกบ้าน น.เปโตรใช้ความรักที่ยิ่งใหญ่ในการอภิบาลดูแลสมาชิกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่วน น.เปาโลใช้การที่ได้รับการฝึกอบรมในฐานะที่เป็นฟาริสีและความเข้มแข็งออกไปประกาศข่าวดีกับคนต่างชาติต่างศาสนา และนำเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

    2. “อดีตไม่เป็นไร” ทั้ง น.เปโตรและ น.เปาโล ต่างมีความผิดพลาด คนหนึ่งเคยปฏิเสธถึงสามครั้งว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า อีกคนหนึ่งเคยเบียดเบียนคนที่นับถือพระเยซู ดังนั้นอดีตเราอาจจะไม่ได้สนใจที่จะมารับใช้พระเจ้า หรือเห็นว่าตนเองไม่เหมาะสม วันนี้จึงเตือนใจเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรือเคยผิดพลาดอะไรมาก่อน แต่เวลานี้เราสามารถเข้ามารับใช้พระเจ้าได้เราเราสามารถใช้ทั้งพรสวรรค์และความอ่อนแอของเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการรับใช้ผู้อื่นได้ ถ้าเรายินยอม ไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบ แต่พระเจ้าทรงทำงานโดยผ่านเรา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงใช้ น.เปโตรและ น.เปาโล

    3.“อย่ากลัว” ที่จะตอบรับคำเชิญให้มาทำงานเพื่อพระเจ้า พระทรงช่วยผู้ที่ทำงานให้พระองค์เสมอ การทำงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่จะราบรื่น แต่พระเจ้าจะทรงช่วยเรา เหมือนที่ทรงช่วย น.เปโตร ออกจากคุก และทรงอยู่เคียงน.เปาโลในยามที่ท่านต้องลำบาก

บทเทศน์วันอาทิตย์

"อย่าใจแคบ" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 ก. ความสำคัญ 1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง...
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ก....
"พระเยซูของแท้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ...
"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเลขาธิการสมัชชา พร้อมด้วยทีมวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสังฆมณทล และเพื่อพิจารณาแบบสอบถามประชากรของพระเจ้าก่อนการสมัชชา ณ ห้องประชุมสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : ซิสเตอร์ ผู้รับใช้ (SIHM Sister):::: กำหนดการภาวนา ::::
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ